Тютюнопушене

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Международно сътрудничество за свят без тютюнопушене

ЕС също така работи с международни партньори за намаляване на потреблението на тютюневи изделия в световен мащаб. Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна е международен договор в областта на здравето, който до момента е подписан от 177 държави от цял свят. След създаването си през 2005 г. тя придобива все по-голямо влияние като глобален законодателен и политически инструмент. Държавите от ЕС заедно с Европейската комисия са активни партньори в този процес.

Срещи на страните по конвенцията

На всеки две години се провеждат конференции на страните по конвенцията. На тях се вземат решения и се приемат протоколи и насоки. На конференцията на страните също така се следи за цялостното прилагане на конвенцията.

Насоки

Конференцията на страните е приела няколко насоки:

Насоки за прилагане на член 5.3 от Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна (защита на политиките в областта на общественото здраве по отношение на контрола върху тютюневите изделия от търговски и други интереси на тютюневата промишленост)
Насоки за прилагане на член 8 от Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна (защита от излагане на тютюнев дим)
Частични насоки за прилагане на членове 9 и 10 от Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна (регулиране на съдържанието на тютюневите изделия и разкриването на тяхното съдържание)
Насоки за прилагане на член 11 от Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна (опаковане и етикетиране на тютюневи изделия)
Насоки за прилагане на член 12 от Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна (образование, комуникация, обучение и обществена информираност)
Насоки за прилагане на член 13 от Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна (реклама, промоция и спонсориране на тютюневи изделия)
Насоки за прилагане на член 14 от Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна (мерки за намаляване на търсенето, отнасящи се до зависимостта от тютюна и спиране на тютюнопушенето)