Tabak

Prostredie bez dymu

Podľa konzervatívnych odhadov zomrelo v roku 2002 v EÚ približne 79 000 dospelých osôb (vrátane 19 000 nefajčiarov) na následky vystavenia tabakovému dymu v domácnostiach (72 000) a na pracoviskách (7 300).

Podľa prieskumu Eurobarometer  z marca 2009 podporuje 84 % občanov EÚ zákaz fajčenia v kanceláriách a v iných uzavretých pracoviskách, 79 % občanov je za nefajčiarske reštaurácie a 61 % za nefajčiarske bary a pohostinstvá.

Ochrana občanov EÚ pred pasívnym fajčením

V súčasnosti existujú komplexné právne predpisy na podporu prostredia bez tabakového dymu v 17 krajinách EÚ. Spojené kráľovstvo, Írsko, Grécko, Bulharsko, Malta, Španielsko a Maďarsko majú najprísnejšie ustanovenia, ktoré spočívajú v úplnom zákaze fajčenia na uzavretých verejných miestach, vo verejných dopravných prostriedkoch a na pracoviskách. Povolené sú len niektoré výnimky.

Stav právnej regulácie v oblasti boja proti fajčeniu v EÚ

Vo februári 2013 Komisia uverejnila správu, v ktorej zhrnula stav vykonávania odporúčania Rady o prostredí bez dymu z roku 2009. Podľa správy:

  • Všetky členské štáty EÚ prijali opatrenia na ochranu občanov pred vystavením tabakovému dymu. Vnútroštátne opatrenia sa podstatne odlišujú z hľadiska rozsahu a pôsobnosti. Najprísnejšie opatrenia boli zavedené v Írsku, Spojenom kráľovstve, Grécku, Maďarsku, Bulharsku, na Malte a v Španielsku.
  • Presadzovanie sa zdá byť v niektorých členských štátoch problémom. Mimoriadne ťažké je presadzovanie zložitých právnych predpisov (t. j. právnych predpisov s výnimkami).
  • Skutočná miera vystavenia občanov EÚ tabakovému dymu v rokoch 2009 – 2012 poklesla (napr. v prípade občanov, ktorí navštevujú bary, sa miera vystavenia znížila zo 46 % na 28 %).
  • Belgicko, Španielsko a Poľsko sú príkladmi krajín, v ktorých prijatie komplexných právnych predpisov viedlo v krátkom časovom období k veľmi významnému poklesu v miere vystavenia tabakovému dymu.
  • Zdravotnépozitíva, ktoré prináša právna regulácia presadzujúca prostredie bez dymu, sú okamžité a zahŕňajú pokles výskytu srdcových infarktov a zlepšenie respiračného zdravia. Ekonomické dosahy sú pozitívne alebo neutrálne.

Pozrite si správu o právnej regulácii na podporu prostredí bez dymu v EÚ v podobe: 

Odporúčanie Rady

Odporúčanie Rady o prostredí bez dymu bolo prijaté ako výsledok konzultačného  a legislatívneho procesu 30 novembra 2009. Vyzýva členské štáty k opatreniam v týchto hlavných oblastiach:

  • Do troch rokov od prijatia uvedeného odporúčania prijať a vykonávať právne predpisy, ktoré ich občanov úplne ochránia pred vystavením tabakovému dymu na uzavretých verejných miestach, na pracoviskách a vo verejných dopravných prostriedkoch.
  • Zlepšiť účinnosť príslušných právnych predpisov prijatím podporných opatrení, akými sú napr. ochrana detí, podpora úsilia občanov skoncovať s tabakovými výrobkami a zobrazovanie obrazových výstrah na baleniach tabakových výrobkov.
  • Posilniť spoluprácu na úrovni EÚ vytvorením siete vnútroštátnych centier na kontrolu tabaku.

Tlačové správy

Súvisiace dokumenty

Kľúčové dokumenty o prostredí bez dymu