Tabaka

Vide bez tabakas dūmiem

Pēc piesardzīgām aplēsēm, 2002. gadā ES tabakas dūmu iedarbība bija par nāves iemeslu 79 000 pieaugušajiem, tai skaitā 19 000 nesmēķētājiem. 72 000 no viņiem ar tabakas dūmu iedarbībai bija pakļauti mājās, bet 7300 – darbavietā.

Eirobarometra 2009. gada marta aptaujā (3 MB) tika konstatēts, ka 84 % ES iedzīvotāju atbalsta smēķēšanas aizliegumu birojos un citās iekštelpu darbavietās, 79 % vēlas no tabakas dūmiem brīvus restorānus un 61 % vēlas no tabakas dūmiem brīvus bārus un krodziņus.

ES iedzīvotāju aizsardzība no pasīvās smēķēšanas

ES sadarbību tabakas kontroles jomā un tiesību aktus, kuri aizliedz smēķēt sabiedriskās vietās, nostiprināja Padomes 2009. gada ieteikums.

Pašlaik vispusīgi tiesību akti, kas paredz no tabakas dūmiem brīvu vidi, ir spēkā 17 ES valstīs. Visstingrākie noteikumi ir Apvienotajā Karalistē, Grieķijā, Bulgārijā, Maltā, Spānijā un Ungārijā, kur slēgtās sabiedriskās vietās, sabiedriskajā transportā un darbavietās smēķēt ir aizliegts vispār, pieļaujot tikai dažus izņēmumus.

Smēķēšanas aizlieguma rezultāti ES valstīs

2013. gada februārī Komisija publicēja ziņojumu, kurā aplūkots, kā tiek īstenots 2009. gada Padomes ieteikums par vidi, kas brīva no tabakas dūmiem. Ziņojumā konstatēts, ka:

  • pasākumus iedzīvotāju aizsardzībai no tabakas dūmu iedarbības ir noteikušas visas ES valstis, bet tie būtiski atšķiras pēc tvēruma;
  • dažās ES valstīs tiesību aktus ieviest ir sevišķi grūti tāpēc, ka tie ir sarežģīti (t. i., paredz izņēmumus), un līdz ar to ieviešana ir problemātiska;
  • kopumā no 2009. līdz 2012. gadam faktiskā ES iedzīvotāju pakļautība tabakas dūmu iedarbībai samazinājās (piem., bāru un krogu apmeklētājiem tā samazinājās no 46 % līdz 28 %, savukārt restorānu apmeklētājiem – no 31 % līdz 14 %);
  • labs piemērs ir Beļģija, Spānija un Polija, kur pēc visaptverošu tiesību aktu pieņemšanas krasi un strauji ir samazinājies tabakas dūmu iedarbībai pakļauto iedzīvotāju īpatsvars;
  • pret smēķēšanu vērsto tiesību aktu ietekme uz veselību ir tūlītēja un izpaužas arī kā retākas sirdslēkmes un labāka elpceļu veselība. Savukārt smēķēšanu ierobežojošie tiesību akti ekonomiku ietekmē pozitīvi vai neitrāli.

Faktiskā iedarbība uz ES iedzīvotājiem, kuri apmeklē bārus vai restorānus, tiek novērtēta arī Eirobarometra aptaujās. Pēc jaunākajiem datiem (2017), faktiskā iedarbība ir samazinājusies vēl vairāk: līdz pat 20 % bāros un krogos un 9 % restorānos.

Lasiet vēl par ES valstu tiesību aktiem, kas ierobežo smēķēšanu: 

Padomes ieteikums

Pēc apspriešanas un leģislatīvās procedūras 2009. gada 30. novembrī tika pieņemts Padomes Ieteikums attiecībā uz vidi bez tabakas dūmiem. Ieteikumā ES valstis tiek aicinātas rīkoties trīs svarīgākajos virzienos:

  • trīs gadu laikā pēc ieteikuma pieņemšanas pieņemt un ieviest tiesību aktus, kuri pilnībā aizsargā iedzīvotājus no tabakas dūmu iedarbības slēgtās sabiedriskās vietās, darbavietās un sabiedriskajā transportā;
  • tiesību aktus, kas paredz no tabakas dūmiem brīvu vidi, papildināt ar citiem pasākumiem, piemēram, bērnu aizsardzību no tabakas dūmiem, palīdzību atmest smēķēšanu un ilustratīviem brīdinājumiem uz tabakas izstrādājumu iepakojumiem;
  • stiprināt sadarbību Eiropas Savienībā, izveidojot valsts koordinācijas punktu tīklu tabakas ierobežošanai.

Paziņojumi presei

Lasiet vēl