Tabaka

Vide bez tabakas dūmiem

Atsaucoties uz piesardzīgām aplēsēm, 2002. gadā ES-25 valstīs tabakas dūmu iedarbība ir izraisījusi 79 000 pieaugušo, tostarp 19 000 nesmēķētāju, nāvi. No viņiem 72 000 saskārās ar tabakas dūmiem mājās, bet 7300 — darbavietā.

2009. gada martā rīkotā Eirobarometra aptaujā   konstatēts, ka 84 % ES iedzīvotāju pozitīvi vērtē principu, ka birojiem un darbavietām, kas atrodas iekštelpās, jābūt brīviem no tabakas dūmiem, un 79 % piekrīt, ka tabakas dūmi nedrīkstētu būt restorānos, bet 61 % uzskata, ka smēķēt nevajadzētu bāros un krodziņos.

ES iedzīvotāju aizsardzība no pasīvās smēķēšanas

Pašlaik 17 dalībvalstīs ir spēkā vispusīgi tiesību akti, kas paredz no tabakas dūmiem brīvu vidi. Apvienotajā Karalistē, Īrijā, Grieķijā, Bulgārijā, Maltā, Spānijā un Ungārijā ir stingrākie no dūmiem brīvas vides noteikumi, kuri pilnībā aizliedz smēķēt slēgtās sabiedriskajās vietās, sabiedriskajā transportā un darbavietās, un tajos paredzēti tikai daži izņēmumi.

Īsi par dažādu ES valstu noteikumiem attiecībā uz aizsardzību no tabakas dūmiem

2013. gada februārī Eiropas Komisija publicēja ziņojumu, kurā sniegts pārskats, kā tiek īstenots 2009. gadā pieņemtais Padomes Ieteikums attiecībā uz vidi, kas brīva no tabakas dūmiem. Ziņojumā konstatēts:

  • visas ES dalībvalstis ir veikušas pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt iedzīvotājus no tabakas dūmu iedarbības. Valstu īstenoto pasākumu mērogs un tvērums ievērojami atšķiras. Visstingrākos noteikumus ieviesušas šādas valstis: Īrija, Apvienotā Karaliste, Grieķija, Ungārija, Bulgārija, Malta un Spānija;
  • dažās dalībvalstīs ir apgrūtināta tiesību aktu īstenošana. Lielākās grūtības rada sarežģītu tiesību aktu (t. i., tiesību aktu, kuros ietveri atbrīvojumi) piemērošana;
  • faktiskais pasīvajai smēķēšanai pakļauto ES iedzīvotāju skaits posmā no 2009. līdz 2012. gadam ir samazinājies (piemēram, bāru un krogu apmeklētāju vidū pasīvajai smēķēšanai pakļauto īpatsvars sākotnējo 46 % vietā ir samazinājies līdz 28 %);
  • Beļģijā, Spānijā un Polijā pēc visaptverošu tiesību aktu pieņemšanas tabakas dūmu ietekmei pakļauto iedzīvotāju īpatsvars ievērojami samazinājās, turklāt tas notika ļoti strauji;
  • pret pasīvo smēķēšanu vērsto tiesību aktu ietekme uz veselību ir tūlītēja un ietver arī sirdslēkmju biežuma samazināšanos un uzlabojumus elpceļu veselības jomā. Smēķēšanu ierobežojošo tiesību aktu ietekme uz ekonomiku ir pozitīva vai neitrāla.

Skatīt ziņojumu par smēķēšanu ierobežojošiem tiesību aktiem ES kā: 

Padomes Ieteikums

2009. gada 30. novembrī tika pieņemts Padomes Ieteikums attiecībā uz vidi bez tabakas dūmiem pēc apspriešanas  un leģislatīvās procedūras. Ieteikumā dalībvalstis aicinātas rīkoties trijās galvenajās jomās:

  • trīs gadu laikā pēc ieteikuma pieņemšanas izstrādāt un īstenot tiesību aktus, lai pilnībā aizsargātu savus iedzīvotājus no tabakas dūmu iedarbības slēgtās sabiedriskajās vietās, darbavietās un sabiedriskajā transportā;
  • uzlabot tiesību aktus, kas paredz no tabakas dūmiem brīvu vidi, veicot atbalsta pasākumus, piemēram, sargājot bērnus no tabakas dūmiem, atbalstot centienus atmest smēķēšanu un izvietojot ilustratīvus brīdinājumus uz tabakas izstrādājumu iepakojumiem,
  • stiprināt sadarbību ES mērogā, izveidojot valsts koordinācijas centru tīklu tabakas ierobežošanai.

Paziņojumi presei

Citi dokumenti

Svarīgākie dokumenti par vidi, kas brīva no tabakas dūmiem