Κάπνισμα

Substances of human origin

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Περιβάλλον χωρίς καπνό

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις, πάνω από 79.000 ενήλικες, μεταξύ των οποίων 19.000 μη καπνιστές, πέθαναν το 2002 στην ΕΕ εξ αιτίας της έκθεσής τους στον καπνό τσιγάρου στο σπίτι (72.000) ή στον χώρο εργασίας (7.300).

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου (3 MB) τον Μάρτιο 2009, το 84% των Ευρωπαίων τάσσεται υπέρ της απαγόρευσης του καπνίσματος στα γραφεία και τους λοιπούς κλειστούς χώρους εργασίας, το 79% υπέρ της απαγόρευσης στα εστιατόρια και το 61% υπέρ της απαγόρευσης στα μπαρ και τις παμπ.

Προστασία των πολιτών της ΕΕ από το παθητικό κάπνισμα

Η σύσταση του Συμβουλίου του 2009 ενίσχυσε την νομοθεσία για την απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους, καθώς και τη συνεργασία για την καταπολέμηση του καπνίσματος.

Επί του παρόντος, 17 χώρες της ΕΕ έχουν θεσπίσει ολοκληρωμένη νομοθεσία απαγόρευσης του καπνίσματος. Μεταξύ αυτών, η Ιρλανδία, το ΗΒ, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Μάλτα, η Ισπανία και η Ουγγαρία διαθέτουν τις αυστηρότερες απαγορευτικές διατάξεις, δηλαδή, την πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος στους κλειστούς δημόσιους χώρους, στα δημόσια μεταφορικά μέσα και στους χώρους εργασίας, με πολύ περιορισμένες εξαιρέσεις.

Κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή των διάφορων αντικαπνιστικών κανονισμών στην ΕΕ

Τον Φεβρουάριο 2013, η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου του 2009 για ένα περιβάλλον χωρίς καπνό. Στην έκθεση διαπιστώνεται ότι:

  • Όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν θεσπίσει μέτρα για την προστασία των πολιτών από την έκθεση στον καπνό τσιγάρου, αλλά τα εθνικά μέτρα διαφέρουν σημαντικά ως προς το εύρος και το πεδίο εφαρμογής τους
  • Οι πολύπλοκοι νόμοι (π.χ. με πολλές εξαιρέσεις) αποδεικνύονται ιδιαίτερα δύσκολοι στην επιβολή τους σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, γεγονός που καθιστά την επιβολή της νομοθεσίας προβληματική.
  • Τα πραγματικά ποσοστά έκθεσης των πολιτών της ΕΕ μειώθηκαν από το 2009 έως το 2012 (π.χ. για τους πολίτες που επισκέπτονται μπαρ και παμπ το ποσοστό έκθεσης μειώθηκε από 46 % σε 28 % και για τους πολίτες που επισκέπτονται εστιατόρια, το ποσοστό αυτό μειώθηκε από 31 % σε 14 %)
  • Το Βέλγιο, η Ισπανία και η Πολωνία είναι παραδείγματα κρατών όπου η θέσπιση ολοκληρωμένης νομοθεσίας οδήγησε σε αισθητή μείωση της έκθεσης στον καπνό τσιγάρου εντός μικρού διαστήματος.
  • Οι επιπτώσεις της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στην υγεία είναι άμεσες και περιλαμβάνουν μείωση των καρδιακών προσβολών καθώς και βελτίωση της αναπνευστικής υγείας, ενώ ο οικονομικός αντίκτυπος της αντικαπνιστικής νομοθεσίας είναι θετικός ή ουδέτερος.

Τα πραγματικά ποσοστά έκθεσης των πολιτών της ΕΕ που επισκέπτονται εστιατόρια και μπαρ αξιολογούνται επίσης στο πλαίσιο του Ευρωβαρόμετρου. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία (2017), το πραγματικό ποσοστό έκθεσης μειώθηκε περαιτέρω στο 20 % (μπαρ και παμπ) και στο 9 % (εστιατόρια).

Απεικόνιση της έκθεσης για τους διάφορους αντικαπνιστικούς κανονισμούς στην ΕΕ: 

Σύσταση του Συμβουλίου

Η σύσταση του Συμβουλίου για ένα περιβάλλον χωρίς καπνό εγκρίθηκε, μετά από διαβούλευση και νομοθετική διαδικασία, στις 30 Νοεμβρίου 2009, και καλεί τις χώρες της ΕΕ να δραστηριοποιηθούν σε τρεις βασικούς τομείς:

  • να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν νομοθετικές διατάξεις για την πλήρη προστασία των πολιτών τους από την έκθεσή τους στον καπνό σε κλειστούς δημόσιους χώρους, στους χώρους εργασίας και στα δημόσια μεταφορικά μέσα, εντός τριών ετών από την έκδοση της σύστασης
  • να ενισχύσουν τις νομοθετικές διατάξεις για την απαγόρευση του καπνίσματος με συνοδευτικά μέτρα, όπως προστασία των παιδιών, ενθάρρυνση των προσπαθειών διακοπής του καπνίσματος και εικονογραφικές προειδοποιήσεις στα πακέτα τσιγάρων
  • να ενισχύσουν τη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ με τη συγκρότηση δικτύου εθνικών σημείων επαφής για την καταπολέμηση του καπνίσματος.

Δελτία Τύπου

Σχετικά έγγραφα