Κάπνισμα

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Περιβάλλον χωρίς καπνό

Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις, πάνω από 79.000 ενήλικες, μεταξύ των οποίων 19.000 μη καπνιστές, πέθαναν το 2002 στην ΕΕ εξ αιτίας της έκθεσής τους στον καπνό στο σπίτι (72.000) ή στον χώρο εργασίας (7.300).

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου  του Μαρτίου 2009, το 84% των Ευρωπαίων τάσσεται υπέρ της απαγόρευσης του καπνίσματος στα γραφεία και τους λοιπούς κλειστούς χώρους εργασίας, το 79% υπέρ της απαγόρευσης στα εστιατόρια και το 61% υπέρ της απαγόρευσης στα μπαρ και τα καφενεία.

Προστασία των πολιτών της ΕΕ από το παθητικό κάπνισμα

Επί του παρόντος, 17 χώρες της ΕΕ έχουν θεσπίσει ολοκληρωμένη νομοθεσία απαγόρευσης του καπνίσματος. Μεταξύ αυτών, η Ιρλανδία, το ΗΒ, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Μάλτα, η Ισπανία και η Ουγγαρία διαθέτουν τις αυστηρότερες απαγορευτικές διατάξεις με πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος στους κλειστούς δημόσιους χώρους, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στους χώρους εργασίας, με πολύ περιορισμένες εξαιρέσεις.

Κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή των διάφορων αντικαπνιστικών κανονισμών στην ΕΕ

Τον Φεβρουάριο 2013, η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση όπου παρουσιάζεται η κατάσταση σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου του 2009, για ένα περιβάλλον χωρίς καπνό. Η έκθεση καταλήγει στα ακόλουθα συμπεράσματα:

  • Όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν θεσπίσει μέτρα για την προστασία των πολιτών από την έκθεσή τους στον καπνό. Τα μέτρα αυτά διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, όσον αφορά την έκταση και το πεδίο εφαρμογής τους. Η Ιρλανδία, το ΗΒ, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Βουλγαρία, η Μάλτα και η Ισπανία έχουν θεσπίσει τα αυστηρότερα μέτρα.
  • Ωστόσο, η επιβολή του νόμου φαίνεται να δημιουργεί προβλήματα σε ορισμένα κράτη μέλη. Οι πολύπλοκοι νόμοι (π.χ. με πολλές εξαιρέσεις) αποδεικνύονται ιδιαίτερα δύσκολοι στην επιβολή τους.
  • Τα ποσοστά έκθεσης των Ευρωπαίων στον καπνό μειώθηκαν το διάστημα 2009-2012, π.χ. το ποσοστό έκθεσης για τους θαμώνες μπαρ και καφενείων μειώθηκε από 46% σε 28%.
  • Το Βέλγιο, η Ισπανία και η Πολωνία είναι παραδείγματα κρατών όπου η θέσπιση ολοκληρωμένης νομοθεσίας οδήγησε σε αισθητή μείωση της έκθεσης στον καπνό εντός μικρού διαστήματος.
  • Ο αντίκτυπος της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στην υγεία είναι άμεσος και συνίσταται, μεταξύ άλλων, στη μείωση των καρδιακών επεισοδίων και στη βελτίωση της κατάστασης του αναπνευστικού. Ο οικονομικός αντίκτυπος της αντικαπνιστικής νομοθεσίας είναι θετικός ή ουδέτερος.

Απεικόνιση της έκθεσης για τους διάφορους αντικαπνιστικούς κανονισμούς στην ΕΕ ως: 

Σύσταση του Συμβουλίου

Η σύσταση του Συμβουλίου για ένα περιβάλλον χωρίς καπνό εγκρίθηκε, μετά από σχετική διαβούλευση και νομοθετική διαδικασία, στις 30 Νοεμβρίου 2009, και καλεί τα κράτη μέλη να δραστηριοποιηθούν σε τρία κύρια μέτωπα:

  • να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν νομοθετικές διατάξεις για την πλήρη προστασία των πολιτών τους από την έκθεσή τους στον καπνό σε κλειστούς δημόσιους χώρους, στους χώρους εργασίας και στα δημόσια μεταφορικά μέσα, εντός τριών ετών από την έκδοση της σύστασης
  • να ενισχύσουν τις νομοθετικές διατάξεις για την απαγόρευση του καπνίσματος με συνοδευτικά μέτρα, όπως προστασία των παιδιών, ενθάρρυνση των προσπαθειών διακοπής του καπνίσματος και εικονογραφικές προειδοποιήσεις στις συσκευασίες προϊόντων καπνού
  • να ενισχύσουν τη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ με τη συγκρότηση δικτύου εθνικών σημείων επαφής για την καταπολέμηση του καπνίσματος.

Δελτία Τύπου

Σχετικά έγγραφα

Κύρια έγγραφα σχετικά με ένα περιβάλλον χωρίς καπνό