Κάπνισμα

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Νομοθετική ρύθμιση για τα προϊόντα

Η οδηγία για τα προϊόντα καπνού (2014/40/EΕ) τέθηκε σε ισχύ στις 19 Μαΐου 2014 και άρχισε να εφαρμόζεται στα κράτη μέλη της ΕΕ στις 20 Μαΐου 2016. Η οδηγία θεσπίζει κανόνες για την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά περιλαμβάνουν τα τσιγάρα, τον καπνό για στριφτά τσιγάρα, τον καπνό πίπας, τα πούρα, τα πουράκια, τον καπνό χωρίς καύση, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα προϊόντα καπνίσματος φυτικής προέλευσης.

Ειδικότερα, η οδηγία:

  • απαγορεύει τα τσιγάρα και τον καπνό για στριφτά τσιγάρα με χαρακτηριστικά αρώματα/γεύσεις
  • υποχρεώνει την καπνοβιομηχανία να γνωστοποιεί στα κράτη μέλη της ΕΕ τα συστατικά που περιέχουν τα προϊόντα καπνού
  • απαιτεί να αναγράφονται στα προϊόντα καπνού και τα συναφή προϊόντα προειδοποιήσεις για την υγεία. Οι συνδυασμένες προειδοποιήσεις για την υγεία (εικόνα και κείμενο) πρέπει να καλύπτουν το 65% της εμπρόσθιας και οπίσθιας όψης των πακέτων τσιγάρων και καπνού για στριφτά τσιγάρα
  • καθορίζει ελάχιστες διαστάσεις για τις προειδοποιήσεις και απαγορεύει τις μικρές συσκευασίες για ορισμένα προϊόντα καπνού
  • απαγορεύει τα διαφημιστικά και παραπλανητικά στοιχεία στα προϊόντα καπνού, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα προϊόντα καπνίσματος φυτικής προέλευσης
  • καθιερώνει πανευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού
  • επιτρέπει στα κράτη μέλη να απαγορεύουν τις διαδικτυακές πωλήσεις προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων
  • καθορίζει απαιτήσεις ασφάλειας, ποιότητας και κοινοποίησης για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, και
  • υποχρεώνει τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς να κοινοποιούν στις χώρες της ΕΕ κάθε νέο προϊόν καπνού προτού το διαθέσουν στην αγορά της ΕΕ.