Тютюнопушене

Регулиране на изделията

Директивата за тютюневите изделия (2014/40/ЕС) влезе в сила на 19 май 2014 г., а от 20 май 2016 г. започна да се прилага в държавите от ЕС. С Директивата се определят правила за производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия и свързани с тях продукти. Сред тях са цигари, тютюн за ръчно свиване на цигари, тютюн за лули, пури, пурети, бездимни тютюневи изделия, електронни цигари и растителни изделия за пушене.

По-специално с Директивата:

  • се забраняват цигарите и тютюна за ръчно свиване с характерни вкусово-ароматни качества;
  • се изисква производителите на тютюневи изделия да информират страните членки за съставките, използвани в техните продукти;
  • се изисква предупрежденията за вредите за здравето да фигурират върху опаковките на тютюневите изделия и свързаните с тях продукти. Предупрежденията (илюстрация, текст и информация как да се спре) трябва да заемат общо 65 % от предната и задната част на опаковките на цигари и тютюн за ръчно свиване;
  • се определят минимални размери за предупрежденията и се премахват малките опаковки за някои тютюневи изделия;
  • се забраняват всички рекламни и подвеждащи елементи върху тютюневите изделия, електронните цигари и растителни изделия за пушене;
  • се въвежда общоевропейска система за наблюдение и проследяване с цел борба с незаконната търговия с тютюневи изделия;
  • се позволява на страните членки да забранят интернет продажбите на тютюневи изделия и свързани с тях продукти;
  • се определят изисквания за безопасност, качество и уведомяване за електронните цигари, а също така
  • се задължават производителите и вносителите да уведомяват държавите членки за нови тютюневи изделия, преди да ги пуснат на пазара на ЕС.