Tabak

Politika

Prestať fajčiť je veľmi jednoduché, ja som to dokázal už asi tisíckrát“, Mark Twain.

Konzumácia tabaku predstavuje najrozšírenejšie zdravotné riziko v Európskej únii, ktorému sa dá predchádzať. Je najvýznamnejšou príčinou predčasnej smrti v EÚ a spôsobuje takmer 700 tisíc úmrtí ročne. Približne polovica fajčiarov zomiera predčasne (priemerne o 14 rokov skôr).

Okrem rizika predčasného úmrtia fajčiari prežijú dlhšiu časť života so slabým zdravím. Mnohé onkologické, kardiovaskulárne a respiratórne ochorenia súvisia s fajčením. Fajčenie spôsobuje viac problémov ako alkohol, drogy, vysoký krvný tlak, nadváha alebo vysoká hladina cholesterolu.

Napriek značnému pokroku, ktorý sa za posledné roky dosiahol, je počet fajčiarov v EÚ stále vysoký (28 % celkovej populácie, 29 % vo veku 15 – 24 rokov).

Politické priority

Na riešenie tejto situácie Európska únia a členské štáty prijali viacero opatrení na kontrolu tabaku v podobe právnych predpisov, odporúčaní a informačných kampaní.

Tieto politické opatrenia zahŕňajú:

V záujme verejného zdravia sa tieto opatrenia zameriavajú na ochranu občanov pred škodlivými účinkami fajčenia a iných foriem konzumácie tabaku vrátane pasívneho fajčenia. Ich hlavným cieľom je však pomôcť fajčiarom prestať s fajčením alebo predísť tomu, aby s ním vôbec začali. Osobitná pozornosť sa venuje problematike fajčenia mládeže, keďže tabak je návyková látka a 94 % fajčiarov začína s fajčením ešte pred dosiahnutím veku 25 rokov.

Tabakové výrobky

Vzhľadom na významný cezhraničný obchod s tabakovými výrobkami a riziko rôznorodých vnútroštátnych právnych predpisov je potrebné prijať pravidlá na európskej úrovni. Tieto pravidlá zabezpečujú, že všetci spotrebitelia v celej EÚ sú rovnako chránení. Nová smernica o tabakových výrobkoch, ktorá upravuje výrobu, uvádzanie a predaj tabaku a tabakových výrobkov, 20. mája 2016 nadobudla účinnosť v členských štátoch EÚ.

Medzinárodný kontext

EÚ spolupracuje s medzinárodnými partnermi na celosvetovom znížení spotreby tabakových výrobkov. Členské štáty EÚ sú spolu s Európskou komisiou aktívnymi partnermi rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku, právne záväznej medzinárodnej zmluvy, ktorej cieľom je zníženie škodlivých vplyvov spotreby tabaku na zdravie a hospodárstvo.