Tabák

Politika

Přestat kouřit je ta nejsnazší věc na světě – já to musím vědět, přestával jsem už asi tisíckrát.“ – Mark Twain.

Konzumace tabákových výrobků je v Evropské unii největším odvratitelným zdravotním rizikem. Tabák je v EU nejčastější příčinou předčasné smrti – každý rok má na svědomí 700 000 úmrtí. Předčasně umírá přibližně 50 % kuřáků (v průměru o 14 let dříve než zbytek populace).

Navíc se u kuřáků zhoršuje daleko rychleji jejich zdravotní stav. Řada typů rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění a onemocnění dýchacích cest úzce souvisí s konzumací tabáku. Ten dokonce způsobuje více zdravotních problémů než alkohol, drogy, vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu nebo nadváha.

Navzdory značnému pokroku v osvětě je počet kuřáků v EU stále vysoký – kouří 28 % obyvatelstva, a dokonce 29 % mladých Evropanů ve věku od 15 do 24 let.

Priority

V zájmu řešení této situace přijala Evropská unie a její členské státy různá opatření – právní předpisy, doporučení a informační kampaně.

Patří mezi ně například:

hlediska veřejného zdraví je cílem těchto opatření chránit občany před nebezpečnými dopady kouření a jiných forem konzumace tabáku, včetně pasivního kouření. Především ale mají pomoci kuřákům přestat kouřit a ostatním, aby kouřit nikdy nezačali. Zvláštní pozornost je věnována mládeži. Tabák je návykový a 94 % kuřáků s tímto zlozvykem začíná ještě před 25. rokem života.

Tabákové výrobky

Vzhledem ke značnému objemu přeshraničního obchodu s tabákovými výrobky a k riziku odlišných vnitrostátních právních předpisů jsou pro tyto výrobky zapotřebí pravidla platná v celé EU. Díky používání celoevropských pravidel požívají všichni spotřebitelé stejné ochrany všude v EU. Nová směrnice o tabákových výrobcích upravující výrobu, obchodní úpravu a prodej tabákových výrobků a souvisejících výrobků se stala použitelnou v členských státech EU dne 20. května 2016.

Mezinárodní aspekty

Na snížení spotřeby tabáku v celosvětovém měřítku EU rovněž spolupracuje se svými mezinárodními partnery. Členské státy EU společně s Evropskou komisí se aktivně účastní Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (FCTC), která je právně závaznou mezinárodní smlouvou, jejímž cílem je snížit negativní dopady konzumace tabáku na veřejné zdraví a na hospodářství.