Kajenje

Druge dejavnosti EU

Ukrepi za omejevanje kajenja ne sodijo zgolj v zdravstveno politiko.

  • Visoka obdavčitev tobačnih izdelkov je med najučinkovitejšimi ukrepi preprečevanja kajenja, zlasti pri mladih. Direktiva 2010/12/EU o trošarinah za tobak je spremenila strukturo in stopnjo trošarin v skladu s cilji javnozdravstvene politike.
  • Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) preiskuje nezakonito trgovino s tobačnimi izdelki. Nezakonita prodaja tobačnih izdelkov namreč pomeni veliko izgubo davčnih prihodkov za države in prometa za poštene trgovce, tobak na črnem trgu je tudi cenejši in zato dostopnejši, kar poveča tveganje za javno zdravje. V Svetovni zdravstveni organizaciji so leta 2012 kot del okvirne konvencije o obvladovanju tobaka sprejeli Mednarodni protokol o nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki. EU je to novo mednarodno pogodbo ratificirala 24. junija 2016.
  • Subvencije za pridelavo tobaka so bile svoj čas pomemben, a sporen ukrep kmetijske politike EU. Zaradi zaščite javnega zdravja so neposredna plačila za pridelavo tobaka postopno ukinili.