Κάπνισμα

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Η υγεία των πολιτών

Άλλες δραστηριότητες της ΕΕ

Οι πολιτικές για τη δημόσια υγεία δεν είναι ο μόνος τρόπος καταπολέμησης του καπνίσματος:

  • H υψηλή φορολόγηση των προϊόντων καπνού είναι εξαιρετικά αποτελεσματική για τη μείωση του καπνίσματος, με ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα στους νέους. Η οδηγία 2010/12/ΕΕ για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στον καπνό τροποποιεί τη δομή και τους συντελεστές των φόρων αυτών, με γνώμονα τη δημόσια υγεία.
  • Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ερευνά υποθέσεις λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού. Οι λαθρέμποροι στερούν από τα κράτη τεράστια φορολογικά έσοδα, ζημιώνουν τους έντιμους εμπόρους - και πωλούν φθηνότερα τα προϊόντα καπνού κάνοντάς τα πιο προσιτά, γεγονός αρνητικό για τη δημόσια υγεία. Το 2012, εγκρίθηκε μετά από διαπραγμάτευση ένα διεθνές πρωτόκολλο για την εξάλειψη του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού, με βάση τη σύμβαση-πλαίσιο της ΠΟΥ για την καταπολέμηση του καπνίσματος. Η νέα διεθνής αυτή συνθήκη κυρώθηκε από την ΕΕ στις 24 Ιουνίου 2016.
  • Οι επιδοτήσεις του καπνού αποτελούσαν κάποτε σημαντικό αλλά αμφιλεγόμενο μέρος της ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής. Για λόγους δημόσιας υγείας, οι άμεσες επιδοτήσεις του καπνού καταργήθηκαν σταδιακά.