Тютюнопушене

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Здравето в обществото

Други действия на ЕС

Политиките в областта на общественото здраве не са единственият начин за борба с тютюнопушенето:

  • високите данъци върху тютюневите изделия са изключително ефикасно средство за намаляване на тютюнопушенето, като ефектът им е особено силен при младите хора. С Директива 2010/12/ЕС относно акцизите върху тютюна се изменят структурата и ставките на акцизите с оглед на целите в областта на общественото здраве.
  • Европейската служба за борба с измамите (OLAF) разследва незаконната търговия с тютюневи изделия. Незаконните търговци лишават правителствата от огромни данъчни приходи, подбиват търговията на законните търговци и, тъй като продават на по-ниски цени, правят тютюневите изделия по-достъпни, което оказва отрицателно въздействие върху общественото здраве. През 2012 г. бе договорен и приет международен протокол за незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна. Този нов международен договор бе ратифициран от ЕС на 24 юни 2016 г.
  • Субсидиите за производство на тютюн бяха важна, но спорна част от селскостопанската политика на ЕС. В интерес на общественото здраве преките субсидии за този вид дейност постепенно бяха премахнати.