Tobak

Förbud mot tobaksreklam

Tobaksreklamen gör att fler använder tobak, framför allt genom att uppmuntra barn och unga att börja röka. Rökare uppmuntras att röka mer och blir mindre motiverade att sluta, och f.d. rökare riskerar att börja igen. Reklamen målar upp rökning som något vanligt och accepterat och undergräver hälsovarningarna.

Direktivet om tobaksreklam (2003/33/EG) förbjuder tobaksreklam och tobakssponsring i alla medier utom tv. Förbudet omfattar tobaksreklam i tryckta medier, radio och internet och sponsring av internationella evenemang som OS och Formel 1. Tobaksvaror får inte delas ut gratis vid sådana evenemang.

Tobaksreklam och tobakssponsring i tv förbjöds redan 1989 genom direktivet om television utan gränser (89/552/EEG). Direktivet ersattes i mars 2010 av direktivet om audiovisuella medietjänster (2007/65/EG) och förbudet omfattar nu all slags kommersiell kommunikation i audiovisuella medier, även produktplacering.

I maj 2008 publicerade kommissionen en rapport om genomförandet av direktivet om tobaksreklam 

Rådets rekommendation (2003/54/EG) om förebyggande av rökning och om initiativ för en effektivare tobakskontroll omfattar andra former av tobaksreklam. EU-länderna rekommenderas att förbjuda tobaksvarumärken på andra varor eller tjänster, användning av pr-material och tobaksvaruprover, säljfrämjande åtgärder (t.ex. rabatter, gåvor, premier eller möjligheter att delta i reklamtävlingar), skyltar, affischer och annan inom- eller utomhusreklam (t.ex. på tobaksautomater), bioreklam samt alla andra former av reklam, sponsring eller metoder som direkt eller indirekt främjar tobaksvaror.

På internationell nivå fastställer artikel 13 i WHO:s ramkonvention om tobakskontroll parternas skyldighet att förbjuda eller begränsa reklam, marknadsföring och sponsring av tobak. En särskild arbetsgrupp ska ta fram riktlinjer för hur artikel 13 ska genomföras och ge kompletterande rekommendationer om internationell reklam, marknadsföring och sponsring.


Pressmeddelanden om överträdelseförfaranden

arrowKommissionen vidtar åtgärder mot de EU-länder som bryter mot förbudet mot tobakssponsring
arrowTobaksreklam – kommissionen vidtar åtgärder mot fyra EU-länder som inte följer reglerna
arrowDirektivet om tobaksreklam – kommissionen drar Tyskland inför EU-domstolen
arrowTobaksreklam – kommissionen vidtar åtgärder mot två EU-länder som inte följer reglerna


Mål C-380/03 – Tyskland mot parlamentet och rådet – Talan om ogiltigförklaring av artiklarna 3 och 4 i direktiv 2003/33/EG om tobaksreklam enligt proportionalitetsprincipen.

arrowSammanfattning av domen


WHO:s ramkonvention om tobakskontroll

arrowWHO:s ramkonvention om tobakskontroll