Tabak

Zákaz cezhraničnej reklamy a sponzorstva tabakových výrobkov

Reklama tabakových výrobkov má za následok zvýšenie spotreby – povzbudzuje deti a mladých dospelých, aby začali fajčiť. Takisto nabáda fajčiarov, aby zvýšili svoju spotrebu, znižuje motiváciu fajčiarov, aby prestali fajčiť, spôsobuje recidívu bývalých fajčiarov, vytvára prostredie, v ktorom je spotreba tabakových výrobkov vnímaná ako bežná a prijateľná, a podkopáva zdravotné upozornenia na tabakových výrobkoch.

Smernica o reklame na tabakové výrobky zakazuje na celom území EU cezhraničnú reklamu a sponzorstvo tabakových výrobkov v médiách iných ako televízia. Zákaz sa vzťahuje na tlačové médiá, rozhlas, internet a sponzorstvo podujatí, ktoré zahŕňajú viacero členských štátov, ako sú napríklad olympijské hry alebo preteky formuly 1. Bezplatná distribúcia tabakových výrobkov je na takýchto podujatiach zakázaná. Zákaz sa týka reklamy a sponzorstva, ktorých cieľom alebo priamym či nepriamym účinkom je propagácia určitého tabakového výrobku.

Reklama a sponzorstvo tabakových výrobkov v televízii sa zakázali už v roku 1989 (smernica o televízii bez hraníc 89/552/EHS). Túto smernicu nahradila smernica o službách audiovizuálnych médií (2007/65/ES) prijatá decembri 2007, ktorou sa rozširuje uplatňovanie tohto zákazu na všetky formy komerčnej audiovizuálnej komunikácie vrátane umiestnenia tabakového výrobku do programu (tzv. product placement).

V máji 2008 Komisia uverejnila správu o implementácii smernice o reklame na tabakové výrobky 

Odporúčanie Rady o predchádzaní fajčeniu a o iniciatívach na zvyšovanie kontroly tabaku (2003/45/ES) sa týka iných foriem propagácie tabakových výrobkov. V tomto dokumente sa členským štátom odporúča, aby zakázali používanie ochranných známok tabakových výrobkov na iných ako tabakových výrobkoch alebo službách; zakázali používanie propagačných predmetov a tabakových vzoriek, používanie a uvádzanie akcií na podporu predaja (napr. zľavy, darčeky, odmeny alebo príležitosť zúčastniť sa na propagačnej súťaži alebo hre); zakázali používanie pútačov, plagátov a iných reklamných techník v budovách alebo vo vonkajších priestoroch (napríklad reklama na automatoch s tabakovými výrobkami); zakázali používanie reklamy v kinách a akékoľvek iné formy reklamy, sponzorstva alebo praktík, ktoré sú priamo alebo nepriamo určené na propagáciu tabakových výrobkov.

Pokaľ ide o medzinárodné právo, článok 13 rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku (FCTC) stanovuje povinnosti strán zakázať alebo obmedziť reklamu, propagáciu alebo sponzorstvo tabakových výrobkov. V júli 2007 sa konferencia zmluvných strán dohovoru rozhodla ustanoviť pracovnú skupinu, ktorej úlohou je vypracovať komplexný návrh usmernení na vykonávanie článku 13 dohovoru a predložiť odporúčania o kľúčových prvkoch protokolu o cezhraničnej reklame, propagácii a sponzorstve, ktoré by dopĺňali tieto usmernenia.


Tlačové správy týkajúce sa súdnych prípadov vo veci porušenia

arrowKomisia prijíma opatrenia proti členským štátom, ktoré porušujú zákaz sponzorstva tabaku
arrowReklama na tabakové výrobky: Európska komisia podniká kroky proti štyrom členským štátom
arrowKomisia podala na Európskom súdnom dvore žalobu na Nemecko
arrowReklama na tabakové výrobky: Európska komisia podniká kroky proti dvom členským štátom


Vec C-380/03 – Spolková republika Nemecko / Európsky parlament a Rada Európskej únie (Žaloba o neplatnosť - Aproximácia právnych predpisov - Smernica 2003/33/ES - Reklama a sponzorstvo tabakových výrobkov - Zrušenie článkov 3 a 4 - Voľba právneho základu - Zásada proporcionality)

arrowAbstrakt rozsudku


Rámcový dohovor WHO o kontrole tabaku

arrowRámcový dohovor WHO o kontrole tabaku