Tabaka

Tabakas izstrādājumu pārrobežu reklāmas un ar to saistītas sponsordarbības aizliegums

Tabakas reklāma vairo patēriņu vairākos veidos, galvenokārt mudinot bērnus un jauniešus sākt smēķēt. Tā arī rosina smēķētājus pīpēt vairāk, mazina viņu motivāciju šo ieradumu atmest, mudina agrākos smēķētājus atsākt un rada vidi, kurā smēķēšana tiek uzskatīta par ierastu un pieņemamu lietu un kur brīdinājumus par tās ietekmi uz veselību daudz neņem vērā.

Direktīvā par tabakas izstrādājumu reklāmu (2003/33/EK) ir visā ES noteikts aizliegums pārrobežu mērogā reklamēt tabakas izstrādājumus citos plašsaziņas līdzekļos, kas nav televīzija, un veikt ar to saistītu sponsordarbību. Šis aizliegums attiecas uz drukāto presi, radio, internetu un tādu pasākumu sponsorēšanu, kuros iesaistītas vairākas dalībvalstis, piemēram, olimpiskās spēles un pirmās formulas sacensības. Šādos pasākumos aizliegts par velti dalīt tabakas izstrādājumus. Reklāma un sponsorēšana ir aizliegtas, lai tiešā un netiešā veidā ietekmētu tabakas izstrādājumu tirgvedību.

Tabakas reklāma un sponsorēšana televīzijā ir aizliegtas jau kopš 1989. gada ar Direktīvu par televīziju bez robežām (89/552/EEK). Šo direktīvu nu ir aizstājusi 2010. gada martā pieņemtā Audiovizuālo plašsaziņas pakalpojumu direktīva (2007/65/EK), kura aizliegumu attiecina arī uz visu audiovizuālo komerciāla rakstura saziņu, tostarp produktu izvietošanu.

2008. gada martā Eiropas Komisija publicēja ziņojumu par tabakas reklāmas direktīvas īstenošanu 

Padomes Ieteikums (2003/54/EK) par smēķēšanas prevenciju un iniciatīvām, kuru mērķis ir uzlabot tabakas kontroli, attiecas uz citiem tabakas popularizēšanas veidiem. Tajā dalībvalstīm ieteikts, lai tās aizliedz izmantot tabakas zīmolu nosaukumus precēm un pakalpojumiem, kas nav saistīti ar tabaku. Ieteikts arī aizliegt reklamēšanai domātu tabakas izstrādājumu paraugu izmantošanu, aizliegt tabakas izstrādājumu izpārdošanas un ziņošanu par šādām izpārdošanām (piemēram, cenu atlaidēm), aizliegt dāvanas, prēmiju vai iespēju piedalīties reklamējoša rakstura sacensībā vai spēlē, aizliegt lielus plakātus, afišas un citas iekštelpās un brīvā dabā izmantojamas reklāmas metodes (piemēram, reklāmu uz tabakas tirdzniecības automātiem), ieteikts aizliegt tabakas izstrādājumus reklamēt kinoteātros, kā arī aizliegt jebkādus citus reklāmas un sponsorēšanas veidus vai praksi, kas tiešā vai netiešā veidā reklamē tabakas izstrādājumus.

Starptautiskā līmenī PVO Pamatkonvencijas par tabakas kontroli (FCTC) 13. pantā ir izklāstītas pušu saistības aizliegt vai ierobežot tabakas reklāmu, popularizēšanu un ar to saistīto sponsorēšanu. 2007. gada jūlijā minētās konvencijas pušu konferencē tika nolemts izveidot darba grupu, kuras uzdevums ir sagatavot projektu vispārīgām pamatnostādnēm par Konvencijas 13. panta piemērošanu un piedāvāt ieteikumus par tāda protokola galvenajiem elementiem, kurš attiecas uz pārrobežu reklāmu, tirgvedību un sponsorēšanu un kurš papildinātu minētās pamatnostādnes.


Paziņojumi presei par pārkāpumu lietām

arrowKomisija vēršas pret dalībvalstīm, kuras neievēro aizliegumu tabakas nozarei nodarboties ar sponsorēšanu
arrowTabakas reklāma: Eiropas Komisija vēršas pret četrām dalībvalstīm, kuras neievēro regulējumu
arrowKomisija Vāciju iesūdz ES Tiesā par tabakas reklāmu
arrowTabakas reklāma: Eiropas Komisija vēršas pret divām dalībvalstīm, kuras neievēro regulējumu


Lieta C‑380/03 - Vācijas Federatīvā Republika pret Eiropas Parlamentu un Eiropas Savienības Padomi (Prasība atcelt tiesību aktu – Tiesību aktu tuvināšana – Direktīva 2003/33/EK – Tabakas izstrādājumu reklāma un ar to saistītā sponsordarbība – 3. un 4. panta atcelšana – Juridiskā pamata izvēle – Samērīguma princips)

arrowSprieduma kopsavilkums


PVO Pamatkonvencija par tabakas kontroli

arrowPVO Pamatkonvencija par tabakas kontroli