Tabakas

Tarpvalstybinės tabako reklamos ir rėmimo draudimas

Dėl tabako reklamos jo vartojama daugiau, visų pirma pradėti rūkyti skatinami vaikai ir jaunuoliai. Be to, rūkantieji skatinami jo vartoti daugiau, mažėja jų motyvacija mesti rūkyti, anksčiau rūkę asmenys skatinami vėl pradėti rūkyti ir sukuriama aplinka, kurioje tabako vartojimas vertinamas kaip įprastas ir priimtinas dalykas, o įspėjimai apie jo grėsmę sveikatai sumenkinami.

Tabako reklamos direktyva (2003/33/EB) visoje ES uždrausta tarpvalstybinė tabako reklama ir rėmimas kitose negu televizija žiniasklaidos priemonėse. Šis draudimas taikomas spaudai, radijui, internetui ir rėmimui renginių, kuriuose dalyvauja kelios valstybės narės, pavyzdžiui, olimpinių žaidynių ir „Formulės 1“ lenktynių. Tokiuose renginiuose draudžiama nemokamai dalyti tabako gaminius. Draudimas taikomas reklamai ir rėmimui, kai siekiama tiesiogiai arba netiesiogiai skatinti įsigyti tabako gaminį.

Tabako reklama ir rėmimas televizijoje buvo uždrausti jau 1989 m. „Televizijos be sienų“ direktyva (89/552/EEB). Ši direktyva buvo pakeista Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva (2010/13/ES). Pagal ją šis draudimas imtas taikyti plačiau – visų rūšių komerciniams audiovizualiniams pranešimams, įskaitant prekių rodymą. Daugiau informacijos apie direktyvą pateikiama čia.

2008 m. gegužės mėn. Komisija paskelbė Tabako reklamos direktyvos įgyvendinimo ataskaitą .

Tarybos rekomendacija (2003/54/EB) dėl rūkymo prevencijos ir iniciatyvų gerinti tabako kontrolę taikoma kitų rūšių tabako reklamai. Ja valstybėms narėms rekomenduojama uždrausti naudoti tabako gaminių prekės ženklus ne tabako gaminiams arba paslaugoms; naudoti reklamines priemones ir tabako mėginius, taip pat naudoti pardavimo skatinimo būdus, tokius kaip nuolaidos, nemokamos dovanos, premijos arba galimybė dalyvauti reklaminiame konkurse arba žaidime, ir apie tai pranešti; naudoti reklaminius stendus, plakatus ir kitus vidaus arba lauko reklamos metodus (tokius kaip reklama ant tabako gaminių prekybos automatų); naudoti reklamą kino teatruose ir bet kurios kitos rūšies reklamą, rėmimą arba praktiką, kuriais tiesiogiai arba netiesiogiai siekiama skatinti tabako gaminių pardavimą.

Tarptautiniu lygmeniu PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos (TKPK) 13 straipsnyje nustatomi jos šalių įsipareigojimai uždrausti arba apriboti tabako reklamą, pardavimo skatinimą ir rėmimą. 2007 m. liepos mėn. šios konvencijos šalių konferencija nusprendė įsteigti darbo grupę, kurios užduotis – parengti išsamių Konvencijos 13 straipsnio įgyvendinimo gairių projektą ir pateikti rekomendacijas dėl pagrindinių protokolo dėl tarpvalstybinės reklamos, pardavimo skatinimo ir rėmimo aspektų, kurios papildytų šias gaires.


Pranešimai spaudai dėl pažeidimų nagrinėjimo procedūrų

strėlėKomisija imasi veiksmų prieš valstybes nares, nevykdančias įpareigojimo uždrausti tabako įmonių vykdomą rėmimą
strėlėTabako reklama. Europos Komisija imasi veiksmų prieš keturias taisyklių nesilaikančias valstybes nares
strėlėKomisija padavė Vokietiją į Europos Teisingumo Teismą dėl tabako reklamos
strėlėTabako reklama. Europos Komisija imasi veiksmų prieš dvi taisyklių nesilaikančias ES valstybes nares


Byla C-380/03 – Vokietijos Federacinė Respublika prieš Europos Parlamentą ir Europos Sąjungos Tarybą (Ieškinys dėl panaikinimo – Teisės aktų derinimas – Direktyva 2003/33/EB – Tabako produktų reklama ir rėmimas – 3 ir 4 straipsnių panaikinimas – Teisinio pagrindo pasirinkimas – Proporcingumo principas)

strėlėTeismo sprendimo santrauka


PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencija

strėlėPSO Tabako kontrolės pagrindų konvencija