Tupakka

Tupakan mainonta- ja sponsorointikielto

Tupakkamainonta lisää tupakan kulutusta, koska se esimerkiksi innostaa lapsia ja nuoria aloittamaan tupakoinnin. Se myös yllyttää tupakoijia polttamaan enemmän, heikentää motivaatiota lopettaa tupakointi, kannustaa entisiä tupakoijia aloittamaan uudelleen, tekee tupakanpoltosta tuttua ja helpommin hyväksyttävää sekä heikentää terveysvaroitusten vaikuttavuutta.

Tupakkamainontadirektiivi (2003/33/EY) kieltää rajat ylittävän tupakkamainonnan ja ‑sponsoroinnin kaikissa tiedotusvälineissä paitsi televisiossa. Kielto kattaa mainonnan painetuissa tiedotusvälineissä, radiossa ja internetissä sekä sponsoroinnin olympialaisten ja Formula 1 -kilpailujen kaltaisissa tapahtumissa, joissa on mukana useita EU-maita. Myös tupakkatuotteiden ilmaisjakelu on kielletty tällaisissa tapahtumissa. Kielto koskee mainontaa ja sponsorointia, jolla tavoitellaan joko suoraan tai epäsuorasti tupakkatuotteen myynnin edistämistä.

Tupakkamainonta ja -sponsorointi televisiossa kiellettiin jo vuonna 1989 televisiotoimintaa koskevalla direktiivillä (89/552/ETY). Tämä direktiivi korvattiin vuonna 2010 audiovisuaalisia mediapalveluja koskevalla direktiivillä (2007/65/EY), joka ulottaa kiellon koskemaan kaikkea audiovisuaalista kaupallista viestintää, kuten tuotesijoittelua.

Vuonna 2008 komissio julkaisi kertomuksen tupakkatuotteiden mainonnasta annetun direktiivin täytäntöönpanosta 

Neuvoston suositus (2003/54/EY) tupakoinnin ehkäisemisestä ja aloitteista tupakoinnin torjunnan tehostamiseksi kattaa muut tupakan myynninedistämisen muodot. Neuvosto suosittelee, että EU-maat kieltävät seuraavat tupakankulutusta edistävät keinot: tupakkamerkkien käyttö muissa kuin tupakkatuotteissa tai ‑palveluissa; mainosesineiden ja tupakkanäytteiden käyttö; tupakan myynninedistäminen, kuten alennukset, kylkiäiset, ostohyvitykset tai myyntiä edistävät kilpailut ja pelit; mainostaulujen, julisteiden ja muiden sisä- ja ulkomainontakeinojen (esimerkiksi tupakka-automaatteihin sijoitettujen mainosten) käyttö; tupakkamainonta elokuvateattereissa sekä muut mainonnan tai sponsoroinnin keinot, joilla pyritään suoraan tai epäsuorasti tuomaan esille tupakkatuotteita.

Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen 13 artiklassa vahvistetaan kansainvälisesti sopimuspuolten velvollisuudet kieltää tai rajoittaa tupakan mainontaa, myynninedistämistä ja sponsorointia. Vuonna 2007 sopimuspuolikokous, sopimuksen ylin päättävä elin, päätti perustaa työryhmän, jonka tehtävänä on laatia ohjeet sopimuksen 13 artiklan toimeenpanosta ja esittää ohjeita täydentäviä suosituksia rajat ylittävää mainontaa, myynninedistämistä ja sponsorointia koskevan pöytäkirjan keskeisistä osista.


Lehdistötiedotteet rikkomustapauksista

arrowKomissio puuttuu tupakan sponsorointikiellon rikkomuksiin
arrowTupakkamainonta: 4 EU-maata saa komissiolta ilmoituksen
arrowSaksa joutuu unionin tuomioistuimeen
arrowKomissio puuttuu Saksan ja Luxemburgin toimintaan


Asia C-380/03 – Saksan liittotasavalta v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto (Kumoamiskanne – Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Direktiivi 2003/33/EY – Tupakkatuotteiden mainonta ja niiden hyväksi tapahtuva sponsorointi – 3 ja 4 artiklan kumoaminen – Oikeudellisen perustavan valinta – Suhteellisuusperiaate)

arrowTuomio


Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskeva puitesopimus

arrowLisätietoa puitesopimuksesta