Tubakas

Tubakatoodete piiriülese reklaami ja sponsorluse keelustamine

Tubakatoodete reklaam suurendab tarbimist mitmel moel, peamiselt julgustades lapsi ja noori tegema algust suitsetamisega. Samuti innustab see suitsetajaid suurendama tarbimist, vähendab suitsetajate motivatsiooni suitsetamisest loobuda, julgustab endisi suitsetajad uuesti suitsetama hakkama ja ja loob keskkonna, kus tubakas näib tavapärane ja lubatud ning hoiatused tervisemõjude kohta ei toimi.

Tubakatoodete reklaami direktiiviga (2003/33/EÜ) keelustatakse kogu ELis tubaka piiriülene reklaamimine ja sponsorlus meediakanalites, välja arvatud televisioonis. Keeld hõlmab trükimeediat, raadiot, internetti ja sponsorlust selliste ürituste raames, mis hõlmavad mitut liikmesriiki, nagu olümpiamängud või vormel 1 võistlused. Sellistel üritustel on tubakatoodete tasuta jagamine keelatud. Keeld hõlmab reklaami ja sponsorlust, mille eesmärk või otsene või kaudne tagajärg on tubakatoote reklaamimine.

Tubakareklaam ja -sponsorlus keelati televisioonis piirideta televisiooni direktiiviga (89/552/EMÜ) juba 1989. aastal. See direktiiv asendati 2010. aasta märtsis audiovisuaalmeedia teenuste direktiiviga (2007/65/EÜ), millega laiendatakse keelu kohaldamist kõigi audiovisuaalsete äriliste teadaannete (ka tootepaigutuse) suhtes.

Komisjon avaldas 2008. aasta mais aruande tubakatoodete reklaami käsitleva direktiivi kohta 

Nõukogu soovituses suitsetamise ennetamise ja tubakaalase kontrolli tõhustamise kohta (2003/54/EÜ) käsitletakse muid tubakareklaami mooduseid. Selles soovitatakse liikmesriikidel keelata: tubaka kaubamärkide kasutamine muudel toodetel ja teenustel kui tubakatooted või teenused; reklaammaterjalide ja tubakanäidiste kasutamine ning müügi edendamine ja asjaomane teavitamine, nagu allahindlus, kingitus või võimalus osaleda müügi edendamiseks korraldatud võistlusel või mängus; stendide, plakatite ja muude sise- või välistingimustes eksponeeritavate reklaamide kasutamine (näiteks reklaam müügiautomaatidel); reklaamimine kinodes ja mis tahes muul kujul reklaamimine, sponsorlus või tegevus, mis on otseselt või kaudselt suunatud tubakatoodete propageerimiseks.

Maailma Terviseorganisatsiooni tubakatoodete tarbimise piiramist käsitleva raamkonventsiooni artiklis 13 sätestatakse rahvusvahelisel tasandil kohustused keelustada või piirata tubaka reklaamimist, müügiedendust või asjaomast sponsoreerimist. 2007. aasta juulis otsustas konventsiooniosaliste konverents luua töörühma, mille ülesanne on töötada välja üksikasjalik suuniste eelnõu konventsiooni artikli 13 rakendamise kohta ja esitada soovitusi peamiste protokolli elementide kohta, mis käsitlevad piiriülest reklaami, müügiedendust ja sponsorlust, täiendades niimoodi asjaomaseid suuniseid.


Pressiteated rikkumismenetluste kohta

arrowKomisjon võtab meetmeid liikmesriikide suhtes, kes ei keelusta tubakatoodetega seotud sponsorlust
arrowTubakatoodete reklaam: Euroopa Komisjon võtab meetmeid nelja nõudeid mittetäitva ELi liikmesriigi suhtes
arrowKomisjon kaebab Saksamaa seoses tubakatoodete reklaamiga Euroopa Kohtusse
arrowTubakatoodete reklaam: Euroopa Komisjon võtab meetmeid kahe nõudeid mittetäitva ELi liikmesriigi suhtes


Kohtuasi C-380/03: Saksamaa Liitvabariik vs. Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu (Tühistamishagi – Õigusaktide ühtlustamine – Direktiiv 2003/233/EÜ – Tubakatoodete reklaam ja sponsorlus – Artiklite 3 ja 4 tühistamine – Õigusliku aluse valik – Proportsionaalsuse põhimõte)

arrowKohtuotsuse kokkuvõte


Maailma Terviseorganisatsiooni tubakatoodete tarbimise piiramist käsitlev raamkonventsioon

arrowMaailma Terviseorganisatsiooni tubakatoodete tarbimise piiramist käsitlev raamkonventsioon