Tabák

Zákaz přeshraniční reklamy na tabákové výrobky a souvisejícího sponzorství

Reklama na tabákové výrobky zvyšuje jejich spotřebu různými způsoby, zejména tím, že povzbuzuje děti a mladé lidi k tomu, aby začali kouřit. Působí rovněž na kuřáky tak, aby kouřili více, snižuje jejich motivaci přestat kouřit, podněcuje bývalé kuřáky, aby začali znovu, a navozuje prostředí, v němž je užívání tabáku vnímáno jako běžné a přijatelné chování a kde se varování ohledně dopadů na zdraví neberou vážně.

Směrnice o reklamě na tabákové výrobky (2003/33/EC) obsahuje celounijní zákaz přeshraniční reklamy na tabákové výrobky a sponzorství v médiích jiných než televize. Tento zákaz zahrnuje tištěná média, rozhlas, internet a sponzorování akcí, na nichž se podílí několik členských států, jako jsou olympijské hry nebo závody Formule 1. Na těchto akcích je zakázána bezplatná distribuce tabákových výrobků. Zákaz se týká reklamy a sponzorství s cílem nebo přímým či nepřímým účinkem propagace tabákového výrobku.

Reklama na tabákové výrobky a související sponzorství v televizním vysílání je zakázáno již od roku 1989, a to díky tzv. směrnici „Televize bez hranic“ (89/552/EHS). Tuto směrnici nahradila v březnu 2010 směrnice o audiovizuálních mediálních službách (2007/65/ES), která rozšiřuje tento zákaz na všechny formy audiovizuálních obchodních sdělení, včetně umístění produktu.

V květnu 2008 zveřejnila Komise Zprávu o provádění směrnice o reklamě na tabákové výrobky 

Jiné formy propagace tabákových výrobků ošetřuje doporučení Rady (2003/54/ES) o prevenci kouření a o iniciativách na zlepšení kontroly tabáku Doporučuje členským státům, aby zakázaly užívání tabákových obchodních značek na netabákových výrobcích či službách, používání propagačních předmětů a tabáku vzorků, využití a šíření obchodní propagace (např. slevy, dárky, odměny nebo příležitost účastnit se propagační soutěže či hry), používání billboardů, plakátů a dalších venkovních či vnitřních reklamních technik (jako je reklama na tabákové automaty), využívání reklamy v kinech a jakékoli jiné formy reklamy, sponzorování nebo činností přímo nebo nepřímo určených k propagaci tabákových výrobků.

Na mezinárodní úrovni pak článek 13 Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (FCTC) stanoví povinnost smluvních stran zakázat nebo omezit reklamu, propagaci a sponzorství tabákových výrobků. V červenci 2007 se na konferenci smluvních stran této úmluvy rozhodlo zřídit pracovní skupinu, jejímž úkolem je vypracovat komplexní návrh pokynů pro provádění článku 13 úmluvy a předložit doporučení ohledně klíčových prvků protokolu o přeshraniční reklamě, propagaci a sponzorství, který by tyto pokyny doplňoval.


Tiskové zprávy o případech nesplnění povinnosti

arrowKomise podniká kroky proti členským státům, které nedodržují zákaz sponzorování tabákovými společnostmi
arrowTabáková reklama: Evropská komise podnikla opatření proti čtyřem členským státům, které nedodržují stanovené podmínky
arrowKomise žaluje Německo u Evropského soudního dvora kvůli reklamě na tabákové výrobky
arrowTabáková reklama: Evropská komise podnikla opatření proti dvěma členským státům EU, které nedodržují stanovené podmínky


Věc C-380/03 – Spolková republika Německo proti Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie (Žaloba na neplatnost – Sbližování právních předpisů – Směrnice 2003/33/ES – Reklama na tabákové výrobky a sponzorství související s tabákovými výrobky – Zrušení článků 3 a 4 – Volba právního základu – Zásada proporcionality)

arrowShrnutí rozsudku


Rámcová úmluva Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku

arrowRámcová úmluva Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku