Medicīnas tehnoloģijas novērtējums

Politika

Veselības aprūpes tehnoloģijas novērtējums ir veids, kā novērtēt zinātnes un tehnoloģiju izmantošanu veselības aprūpē un slimību profilaksē. Tas aptver medicīniskos, sociālos, ekonomiskos un ētiskos aspektus.

Tas sniedz politikas veidotājiem objektīvu informāciju, lai viņi varētu formulēt drošu, efektīvu, pacientam pievērstu un izmaksu ziņā efektīvu veselības politiku.

Veselības aprūpes tehnoloģijas novērtējumam jābūt caurskatāmam, objektīvam, stingram un sistemātiskam un jāsakņojas pētnieciskās un zinātniskās metodēs.

Veselības aprūpes tehnoloģijas ir, piemēram, diagnostikas un ārstēšanas metodes, medicīnas iekārtas, medikamenti, rehabilitācijas un profilakses metodes, kā arī organizatoriskas un atbalsta sistēmas, ko izmanto veselības aprūpē.

Eiropas sadarbība saistībā ar veselības aprūpes tehnoloģijas novērtējumu

Veselības aprūpes tehnoloģijas novērtējums daudzās ES valstīs ir svarīgs aspekts, pieņemot uz objektīviem datiem balstītus lēmumus veselības jomā. Komisija, vēlēdamās uzlabot sadarbību starp valstīm, ir: