Αξιολόγηση των τεχνολογιών στον τομέα της υγείας

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Η υγεία των πολιτών

Πολιτική

Η αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας (ΑΤΥ) είναι ένα μέσο για να εκτιμηθεί η χρήση της επιστήμης και της τεχνολογίας στην υγειονομική περίθαλψη και στην πρόληψη των ασθενειών. Καλύπτει ιατρικά, κοινωνικά, οικονομικά και δεοντολογικά ζητήματα.

Παρέχει στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής αντικειμενικές πληροφορίες, ώστε οι πολιτικές που εκπονούν να είναι ασφαλείς, αποτελεσματικές, επικεντρωμένες στον ασθενή και οικονομικά συμφέρουσες.

Η αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας πρέπει να είναι διαφανής, αμερόληπτη, αυστηρή και συστηματική και να βασίζεται σταθερά στην έρευνα και τις επιστημονικές μεθόδους.

Παραδείγματα των τεχνολογιών υγείας είναι οι μέθοδοι διάγνωσης και θεραπείας, ο ιατρικός εξοπλισμός, τα φαρμακευτικά προϊόντα, οι μέθοδοι αποκατάστασης & πρόληψης, αλλά και τα συστήματα οργάνωσης και στήριξης που χρησιμοποιούνται για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης.

Ευρωπαϊκή συνεργασία για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, η αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας (ΑΤΥ) συμβάλλει σημαντικά στην τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σε θέματα υγείας. Για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών, η Επιτροπή:

  • έχει συστήσει ένα μόνιμο, εθελοντικό δίκτυο ΑΤΥ στην Ευρώπη. Το δίκτυο έχει τους ακόλουθους στόχους:
    • να διευκολύνει την αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών πόρων για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας
    • να δημιουργήσει ένα βιώσιμο σύστημα ανταλλαγής γνώσεων σε αυτόν τον τομέα
    • να προωθήσει ορθές πρακτικές όσον αφορά τις μεθόδους και τις διαδικασίες αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας και
  • να υποστηρίξει την «κοινή δράση 3» του EUnetHTA για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία: EUnetHTA — Ευρωπαϊκό δίκτυο για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας