Tervishoiutehnoloogia hindamine

Ülevaade

Viimastel aastatel on mitu ELi riiki hakanud kasutama nn tervisetehnoloogia hindamist. Selle käigus mõõdetakse uudse tervisetehnoloogia lisaväärtust olemasolevate lahendustega võrreldes. Tervisetehnoloogiad on näiteks ravimid, meditsiiniseadmed, diagnostilised ja ravimeetodid ning rehabilitatsiooni- ja ennetusmeetodid.

Kuidas see toimib?

Kui tervisetehnoloogia hindamise asutustel palutakse hinnata uudset tervisetehnoloogiat, peavad nad võrdlema, kas see toimib paremini, sama hästi või kehvemini kui olemasolevad alternatiivid. Selleks peavad nad tavaliselt hindama ravitoimet, aga ka võimalikke kõrvalnähte, mõju elukvaliteedile ja manustamisviise.

Samuti vaadeldakse iga tehnilise lahenduse hindamisel muid selle kasutamise aspekte, näiteks kulusid ning mõju tervishoiusüsteemide korralduslikule küljele, arvestades seda, kus tervisetehnoloogiat kasutada saab. Seepärast on tervisetehnoloogia hindamine valdkondadevaheline protsess, mille käigus võetakse süstemaatiliselt kokku teave konkreetse tervishoiualase tehnilise lahenduse kasutamisega seotud meditsiiniliste, majanduslike, korralduslike, sotsiaalsete ja eetiliste küsimuste kohta.

Mõju

Tervisetehnoloogia hindamise põhieesmärk on anda poliitikakujundajatele tõendipõhist teavet, mis aitab neil välja töötada ohutuid, toimivaid, patsiendikeskseid ja kulutõhusaid tervishoiustrateegiaid. See aitab ka riigiasutustel otsustada, millist tehnilist lahendust riiklikul tasandil hüvitada.

Tervisetehnoloogia hindamise alane ELi koostöö

Tervisetehnoloogia hindamine on enamikus ELi riikides oluline tõendipõhise tervishoiupoliitika kujundamise osa.

Tervisetehnoloogia hindamise alasel ELi koostööl on kaks põhikomponenti.

  • Tervisetehnoloogia hindamise võrgustik viib omavahel kokku tervisetehnoloogia hindamise eest vastutavad riiklikud asutused. Võrgustik loodi direktiiviga 2011/24/EL patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius, et anda teadus- ja tehnikaalast koostööd käsitlevaid strateegilisi ja poliitikasuuniseid.
  • Kuigi see on vabatahtlik, on kõik liikmesriigid liikmeks saamist taotlenud ja osalevad võrgustikus. Võrgustik koostab poliitikadokumente ja arutab võimalikke koostöövaldkondi, mida seejärel hakatakse koostöös võrgustiku tegevuskavaga ühismeetme raames ellu viima.
  • EUnetHTA 3. ühismeede on tervisetehnoloogia hindamise alase ELi koostöö teadus- ja tehnikaaspekt. Ühismeedet hakati ellu viima 2016. aasta juunis ja see kestab kuni 2020. aastani. Ühismeedet rahastatakse ELi terviseprogrammist ja selles osalevad ELi, ELiga ühinemisläbirääkimisi pidavatest, EMP ja EFTA riikidest pärit valitsemissektori määratud asutused ning suur hulk valdkonnaga seotud piirkondlikke asutusi ning mittetulundusühendusi, kes tegelevad Euroopas tervisetehnoloogia hindamisega või aitavad sellele kaasa.

ELi koostöö tugevdamine 2020. aasta järgseks perioodiks

Euroopa Komisjonis märkis oma 2017. aasta tööprogrammis, et esitab algatuse tervisetehnoloogia hindamise alase ELi koostöö tihendamise kohta, et täiustada tervisetoodete ühtse turu toimimist.