Αξιολόγηση των τεχνολογιών στον τομέα της υγείας

Substances of human origin

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Επισκόπηση

Τα τελευταία χρόνια ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν υιοθετήσει τις λεγόμενες αξιολογήσεις τεχνολογιών υγείας (ΑΤΥ). Στο πλαίσιο της ΑΤΥ υπολογίζεται η προστιθέμενη αξία της νέας τεχνολογίας υγείας σε σχέση με τις υφιστάμενες τεχνολογίες. Παραδείγματα τεχνολογιών υγείας περιλαμβάνουν φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικό εξοπλισμό, μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας, αποκατάσταση, και μεθόδους πρόληψης.

Πώς λειτουργεί

Όταν οι φορείς αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας (ATY) καλούνται να αξιολογήσουν μια νέα τεχνολογία υγείας, θα πρέπει να εκτιμούν κατά πόσον αυτή λειτουργεί καλύτερα, εξίσου καλά ή χειρότερα από τις υφιστάμενες εναλλακτικές τεχνολογίες. Για τον λόγο αυτό, πρέπει κατά κανόνα να αξιολογούν το θεραπευτικό αποτέλεσμα του φαρμάκου, αλλά και τις ενδεχόμενες παρενέργειες, την επίδραση στην ποιότητα ζωής και τους τρόπους χορήγησης.

Κατά την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας (ΑΤΥ) εκτιμώνται και άλλες πτυχές της χρήσης της τεχνολογίας, για παράδειγμα το κόστος που αυτή συνεπάγεται για τον ασθενή και ο αντίκτυπός της στην οργάνωση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης για τη χορήγηση της θεραπευτικής αγωγής. Ως εκ τούτου, πρόκειται για μια πολυεπιστημονική διαδικασία που εξετάζει τις ιατρικές, οργανωτικές, οικονομικές, κοινωνικές και δεοντολογικές πτυχές που συνδέονται με τη χρήση της τεχνολογίας της υγείας με συστηματικό τρόπο.

Αντίκτυπος

Βασικός στόχος της ΑΤΥ είναι να παρέχει στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής τεκμηριωμένη πληροφόρηση, ώστε να μπορούν καταρτίζουν ασφαλείς, αποτελεσματικές, επικεντρωμένες στον ασθενή και οικονομικά συμφέρουσες πολιτικές για την υγεία. Οι εθνικές αρχές την χρησιμοποιούν για να αποφασίζουν σχετικά με το ποιας τεχνολογίας οι δαπάνες πρέπει να επιστρέφονται σε εθνικό επίπεδο.

Συνεργασία της ΕΕ στον τομέα της ΑΤΥ

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, η ΑΤΥ συμβάλλει σημαντικά στην τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σε θέματα υγείας.

Η συνεργασία της ΕΕ στον τομέα της ΑΤΥ έχει δύο κύριες συνιστώσες:

  • Το δίκτυο ΑΤΥ συνδέει τις εθνικές αρχές ή τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας. Το εν λόγω δίκτυο θεσπίστηκε με την οδηγία 2011/24/EΕ περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης για να παρέχει στρατηγική καθοδήγηση και πολιτικές κατευθύνσεις σχετικά με την επιστημονική και τεχνική συνεργασία.
  • Ενώ η συμμετοχή στο δίκτυο είναι προαιρετική, όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης και συμμετέχουν. Το δίκτυο ΑΤΥ καταρτίζει έγγραφα πολιτικής και εξετάζει τομείς πιθανής συνεργασίας, που στη συνέχεια εφαρμόζονται στο πλαίσιο της παρακάτω κοινής δράσης, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας του.
  • Η Κοινή δράση 3 του EUnetHTA είναι η επιστημονική και τεχνική συνιστώσα της συνεργασίας της ΕΕ σε θέματα ΑΤΥ. Ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2016 και θα ολοκληρωθεί το 2020. Η κοινή δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα για την υγεία και περιλαμβάνει οργανώσεις διορισμένες από την κυβέρνηση (από χώρες της ΕΕ, υποψήφιες προς ένταξη χώρες, χώρες ΕΟΧ και ΕΖΕΣ), καθώς και έναν μεγάλο αριθμό σχετικών περιφερειακών φορέων και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που πραγματοποιούν ΑΤΥ ή συμβάλλουν σε αυτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ στον τομέα της ΑΤΥ μετά το 2020

Στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία για την ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ στον τομέα της ΑΤΥ με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς για τα προϊόντα υγείας.