Vurdering af sundhedsteknologi

Oversigt

I de seneste år har en række EU-medlemslande indført medicinske teknologivurderinger (MTV'er). MTV'er vurderer merværdien ved ny sundhedsteknologi i sammenligning med allerede eksisterende teknologi. Eksempler på sundhedsteknologi er lægemidler, medicinsk udstyr, diagnose- og behandlingsmetoder og genoptrænings- og forebyggelsesmetoder.

Hvordan fungerer medicinske teknologivurderinger (MTV'er)?

Når MTV-organer bliver bedt om at vurdere en ny sundhedsteknologi, skal de se på, om den fungerer bedre end, lige så godt som eller dårligere end de eksisterende alternativer. For at gøre dette skal de typisk vurdere både teknologiens effekt, potentielle bivirkninger og indflydelse på patientens livskvalitet og metoden, som bruges til at administrere den.

Med en MTV vurderes også andre aspekter af anvendelsen af den pågældende sundhedsteknologi. Det kan f.eks. være dens omkostningseffekt for patienten og dens indvirkning på tilrettelæggelsen af sundhedssystemerne i forbindelse med udførelse af behandlingen. Der er således tale om en tværfaglig proces, der gennemgår den medicinske, økonomiske, organisatoriske, sociale og etiske side af den systematiske brug af sundhedsteknologi.

Formålet med MTV'er

Hovedformålet med MTV'er er at give de politiske beslutningstagere evidensbaseret information, så de kan udarbejde sundhedspolitikker, der er sikre, effektive, patientorienterede og omkostningseffektive. MTV'er bruges desuden af myndighederne i de enkelte lande til at beslutte, hvilke teknologier der skal godtgøres på nationalt plan.

EU-samarbejdet om MTV

Vurdering af sundhedsteknologi er en vigtig del af de fleste EU-landes evidensbaserede beslutninger.

EU-samarbejdet om MTV'er har to hovedkomponenter:

Styrkelse af EU-samarbejdet om MTV efter 2020

I sit arbejdsprogram for 2017 bebudede Kommissionen, at den ville gennemføre et initiativ, der skulle styrke EU-samarbejdet om MTV for at forbedre funktionen af det indre marked for sundhedsprodukter.