Оценка на здравните технологии

Substances of human origin

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Преглед

През последните години редица държави от ЕС въведоха т. нар. оценки на здравни технологии. Чрез тях се измерва добавената стойност на новите здравни технологии в сравнение с вече съществуващите такива. Примери за здравни технологии са лекарствени изделия, медицинско оборудване, методи за диагностика и лечение, рехабилитация и методи за профилактика.

Как функционира?

Когато от органите за оценка на здравни технологии бъде поискано да оценят нова здравна технология, те трябва да преценят дали тя функционира по-добре, еднакво добре или по-зле от съществуващите алтернативи. За целта тези органи по принцип трябва да оценят терапевтичния ефект на медикамента, но също така и евентуалните странични ефекти, влиянието му върху качеството на живот и начините за неговото приемане.

При оценката на здравни технологии се оценяват и други аспекти на използване на технологията, например с какви разходи за пациента е свързана тя, а също така и нейното въздействие върху организацията на здравните системи при осъществяване на лечението. Затова процесът на разглеждане на медицински, икономически, организационни, социални и етични въпроси, свързани със систематичното използване на дадена здравна технология, е мултидисциплинарен.

Въздействие

Основната цел на оценката на здравни технологии е да се предостави на създателите на политики основана на факти информация, за да могат те да разработват безопасни, ефективни, съсредоточени върху пациентите и рентабилни здравни политики. Оценката се използва и от националните органи при вземане на решения за това за кои технологии трябва да бъдат възстановявани средства на национално равнище.

Сътрудничество на равнище ЕС в областта на оценката на здравни технологии

Оценката на здравни технологии е важна част от основаното на факти вземане на решения в областта на здравеопазването в повечето страни от ЕС.

Сътрудничеството на равнище ЕС в областта на оценката на здравни технологии има два основни елемента:

  • В мрежата за оценка на здравни технологии участват национални органи или органи, които отговарят за оценката на здравни технологии. Мрежата бе създадена с Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване, за да предоставя стратегически и политически насоки за научно и техническо сътрудничество.
  • Въпреки че участието е доброволно, всички страни от ЕС са кандидатствали за членство в мрежата и участват в нейната работа. В мрежата за оценка на здравни технологии се разработват политически документи и се обсъждат области на евентуално сътрудничество, които след това намират своята реализация в рамките на долупосоченото съвместно действие в съответствие с неговия работен план.
  • Съвместно действие 3 на EUnetHTA е научният и техническият елемент на сътрудничеството на равнище ЕС в областта на оценката на здравни технологии. То стартира през юни 2016 г. и ще продължи до 2020 г. Съвместното действие се финансира по здравната програма на ЕС, като в него участват определени от правителствата организации (от държави от ЕС, присъединяващи се към Съюза държави, държави от ЕИП и ЕАСТ), както и множество работещи в тази област регионални агенции и организации с идеална цел, които извършват оценки на здравни технологии или участват в такива оценки в Европа.

Укрепване на сътрудничеството на равнище ЕС в областта на оценката на здравни технологии след 2020 г.

В работната си програма за 2017 г. Европейската комисия обяви, че ще представи инициатива за укрепване на сътрудничеството на равнище ЕС в областта на оценката на здравни технологии, за да се подобри функционирането на единния пазар по отношение на продукти в областта на здравеопазването.