Оценка на здравните технологии

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Политика

Оценката на здравните технологии (ОЗТ) е средство за оценяване на начините, по които науката и технологиите се използват в областта на здравеопазването и профилактиката на болестите. Тя обхваща медицински, социални, икономически и етични въпроси.

Чрез ОЗТ отговорните лица получават обективна информация, за да могат да формулират здравни политики, които са безопасни, ефективни, ориентирани към пациентите и икономически ефективни.

ОЗТ трябва да е прозрачна, безпристрастна, надеждна и систематична – тя трябва да се основава на научни изследвания и методи.

Примери за здравни технологии са методите за диагностика и лечение, медицинското оборудване, лекарствените продукти, методите за рехабилитация и профилактика, както и организационните и помощните системи, използвани за предоставяне на здравно обслужване.

Европейско сътрудничество за оценка на здравните технологии

ОЗТ е важна част от основаното на факти вземане на решения в областта на здравеопазването в повечето страни от ЕС. С цел подобряване на сътрудничеството между държавите Комисията:

  • създаде постоянна доброволна мрежа за ОЗТ в Европа. Мрежата има следните цели:
    • да улеснява ефективното използване на ресурсите за ОЗТ в Европа
    • да създаде устойчива система за споделяне на знанията във връзка с ОЗТ
    • да насърчава добрите практики по отношение на методите и процесите за ОЗТ.
  • подпомага Съвместно действие 3 за ОЗТ на EUnetHTA, което се финансира по здравната програма на ЕС: EUnetHTA – европейска мрежа за оценка на здравните технологии