Health systems performance assessment

Приоритетни области за оценяване на функционирането на здравните системи

Експертната група по оценяване на функционирането на здравните системи всяка година анализира различна приоритетна област въз основа на областите, определени като стратегически значими или имащи потенциал за най-силно въздействие. Тези приоритети се одобряват от висши национални служители в работна група „Обществено здравеопазване“ към Европейския съвет, като по този начин се дава мандат на експертната група да продължи дейността си.

Програма за действие за 2019 г.

През 2019 г. експертната група ще насочи вниманието си към идентифицирането на инструменти и методологии за оценяване на устойчивостта на здравните системи.

Програма за действие за 2018 г.

През 2018 г. експертната група направи преглед на инструменти и методологии за измерване и оценяване на ефективността на здравните системи в Европа. Нейните заключения се съдържат в доклад, в който се прави преглед на основни теоретични понятия във връзка с ефективността, анализира се опитът на европейските страни и се обсъждат някои от начините, по които могат да се развият методологиите за измерване на ефективността и оценка, за да бъдат от още по-голяма полза за ръководителите в сектора на здравеопазването и създателите на политики.

Програма за действие за 2017 г.

Приоритетът за 2017 г. бе откриването на практически и ефективни начини за оценяване на резултатите от дейността на системите за първична медицинска помощ. Групата събра факти за методите на оценяване, използвани от европейските страни по отношение на първичната медицинска помощ. Тя също така си сътрудничи с експертната група относно ефективни начини за инвестиране в здравеопазването при изследването на новаторски методи за оценяване. Заедно с Европейската обсерватория за здравни системи и политики групата се стреми да превърне добрите методи за оценяване в ефективни политики.

Програма за действие за 2016 г.

През 2016 г. групата проучи оценяването на системите за интегрирани грижи, като първоначално анализира факторите, които улесняват ефективното изготвяне и прилагане на нормативни уредби за интегрираните грижи. В доклада си групата също така включи показатели и добри практики, които да бъдат използвани, и посочи потенциални проблеми, които да бъдат избягвани.

Програма за действие за 2015 г.

През 2015 г. дейността на групата бе насочена към оценката на качеството на здравното обслужване. Тя изготви доклад с констатации и оперативни заключения за създатели на политики относно създаването, използването и оценяването на система за оценка на качеството на здравното обслужване.