Health systems performance assessment

Expertná skupina pre posudzovanie výkonnosti systémov zdravotnej starostlivosti (HSPA)

 
 

Vo februári 2014 pracovná skupina Rady pre verejné zdravie na úrovni vysokých úradníkov vyzvala členské štáty a Komisiu, aby vytvorili expertnú skupinu pre posudzovanie výkonnosti systémov zdravotnej starostlivosti (HSPA). Expertná skupina bola zriadená v septembri 2014.

Posúdenie výkonnosti systémov zdravotnej starostlivosti je užitočné z hľadiska lepšieho pochopenia ich fungovania a zavedenia opatrení na ich zlepšenie. Posúdenie výkonnosti prináša transparentnosť, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie jasne definovanej zodpovednosti za zdravotné systémy, čím sa zlepší ich fungovanie.

Dôkladné posúdenie má zásadný význam pre:

  • identifikáciu osvedčených, ale aj nevhodných postupov,
  • posilnenie efektivity v oblasti starostlivosti,
  • zvýšenie dostupnosti,
  • zlepšenie bezpečnosti pacientov.

Znalosť fungovania systému zdravotnej starostlivosti je predpokladom na vypracovanie účinných reforiem týchto systémov v prospech občanov.

Štrukturálny a organizačný rámec:

Rakúsko – Gesundheit Österreich, spolkové ministerstvo zdravotníctva Írsko – ministerstvo zdravotníctva
Belgicko – Národný inštitút pre zdravotné a invalidné poistenie Lotyšsko – ministerstvo zdravotníctva
Bulharsko – ministerstvo zdravotníctva Litva – ministerstvo zdravotníctva
Chorvátsko – ministerstvo zdravotníctva Luxembursko – ministerstvo zdravotníctva
Cyprus – ministerstvo zdravotníctva Malta – ministerstvo energetiky a zdravotníctva
Česká republika – ministerstvo zdravotníctva Holandsko – Národný inštitút pre zdravotné a invalidné poistenie
Dánsko – ministerstvo zdravotníctva Poľsko – ministerstvo zdravotníctva
Estónsko – ministerstvo sociálnych vecí Portugalsko – ministerstvo zdravotníctva
Fínsko – ministerstvo sociálnych vecí a zdravia Rumunsko – ministerstvo zdravotníctva
Francúzsko – ministerstvo zdravotníctva Slovensko – ministerstvo zdravotníctva
Nemecko – spolkové ministerstvo zdravotníctva Slovinsko – ministerstvo zdravotníctva
Grécko – Národná škola verejného zdravia Španielsko – ministerstvo zdravotníctva, sociálnych služieb a rovnosti
Maďarsko – Národné stredisko zdravotných služieb Švédsko – Národná rada pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť
Taliansko – Národná agentúra regionálnych zdravotných služieb (AGENAS) Spojené kráľovstvo – ministerstvo zdravotníctva

Krajiny EHP:

Nórsko – Nórske riaditeľstvo pre oblasť zdravotníctva, oddelenie ekonomiky a financovania zdravotníctva

Medzinárodné organizácie:

OECD – Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
WHO – Svetová zdravotnícka organizácia
Európske stredisko pre monitorovanie systémov a politík v oblasti zdravia