Health systems performance assessment

Substances of human origin

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Експертна група по оценяване на функционирането на здравните системи (HSPA)

 
 

През февруари 2014 г. работната група на Съвета „Обществено здравеопазване“ на равнище висши служители прикани държавите от ЕС и Комисията да създадат експертна група по оценяване на функционирането на здравните системи (HSPA). Експертната група бе създадена през септември 2014 г.

Оценяването помага да се разбере начинът на функциониране на здравните системи и да се предприемат действия за тяхното усъвършенстване. То осигурява прозрачност, без която не може да се гарантира отчетността на здравните системи, и по този начин спомага за подобряване на тяхното функциониране.

Надеждното оценяване е от съществено значение за:

  • идентифициране на добри и лоши практики
  • повишаване на ефективността на здравеопазването
  • увеличаване на достъпността
  • подобряване на безопасността на пациентите.

Доброто познаване на функционирането на здравните системи е предпоставка за изготвяне на ефективни реформи от полза за гражданите.

Структурна и организационна рамка:

Австрия – Gesundheit Österreich, Федерално министерство на здравеопазването Ирландия – Министерство на здравеопазването
Белгия – Национален институт за здравно осигуряване и осигуряване срещу увреждания Латвия – Министерство на здравеопазването
България – Министерство на здравеопазването Литва – Министерство на здравеопазването
Хърватия – Министерство на здравеопазването Люксембург – Министерство на здравеопазването
Кипър – Министерство на здравеопазването Малта – Министерство на енергетиката и здравеопазването
Чешка република – Министерство на здравеопазването Нидерландия – Национален институт по обществено здраве и околна среда
Дания – Министерство на здравеопазването Полша – Министерство на здравеопазването
Естония – Министерство на социалните въпроси Португалия – Министерство на здравеопазването
Финландия – Министерство на социалните въпроси и здравеопазването Румъния – Министерство на здравеопазването
Франция – Министерство на здравеопазването Словакия – Министерство на здравеопазването
Германия – Федерално министерство на здравеопазването Словения – Министерство на здравеопазването
Гърция – Национално училище по обществено здраве Испания – Министерство на здравеопазването, социалните услуги и равенството
Унгария – Национален център за здравно обслужване Швеция – Национален съвет за здравеопазване и социални грижи
Италия – Национална агенция на регионалните здравни служби (AGENAS) Обединено кралство – Министерство на здравеопазването

Държави от ЕИП:

Норвегия – Норвежка дирекция по здравеопазване, отдел „Здравна икономика и финансиране“

Международни организации:

Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
Световна здравна организация (СЗО)
Европейска обсерватория за здравни системи и политики