Folkhälsostrategi

Policy

EU:s folkhälsostrategi ”Tillsammans för hälsa” bidrar till målen i den övergripande Europa 2020-strategin.

Europa 2020 är EU:s strategi för en smart och hållbar tillväxt för alla – en förutsättning är friska invånare.

Investera i hälsa

God hälsa har inte bara ett värde i sig utan är också en förutsättning för ekonomisk välfärd. Effektiva hälso- och sjukvårdsutgifter kan främja tillväxt.

EU behöver smarta investeringar i hälsa:

  • Smartare utgifter för en hållbar sjukvård – men inte nödvändigtvis högre utgifter.
  • Investeringar i människors hälsa, särskilt genom hälsofrämjande insatser.
  • Investeringar i vårdutbudet för att utjämna skillnaderna och motverka social utestängning.

Investera i hälsa – kommissionens arbetsdokument (ingår i paketet om sociala investeringar för tillväxt och sammanhållning, februari 2013)

EU:s folkhälsostrategi – nyckeltal 

Tillsammans för hälsa

EU:s övergripande strategi Tillsammans för hälsa  antogs 2007 och

  • ska hjälpa medlemsländerna att hantera utmaningarna genom att stärka samarbetet och samordningen i EU
  • kompletterar ländernas folkhälsopolitik i enlighet med artikel 168 i EUF-fördraget.

Kommissionens utvärdering från 2011 visar att strategin fungerar som en referens för nationella åtgärder och EU-initiativ, och att de principer och mål som fastställdes 2007 fortsätter att gälla det kommande årtiondet inom ramen för Europa 2020-strategin.

EU:s folkhälsostrategi 2008–2013 – halvtidsutvärdering