Zdravstvena strategija

Politika

Zdravstvena strategija EU „Skupaj za zdravje“ podpira splošno strategijo Evropa 2020.

S strategijo Evropa 2020 naj bi se EU razvila v pametno, trajnostno in vključujoče gospodarstvo, ki bi napredek omogočalo vsem. Nujen predpogoj za to pa je zdravo prebivalstvo.

Naložbe v zdravje

Zdravje ni le vrednota sama po sebi, ampak tudi pogoj za gospodarsko uspešnost. Z učinkovito porabo sredstev za zdravstvo lahko namreč spodbudimo gospodarsko rast.

Evropa potrebuje pametne naložbe v zdravje, in sicer:

  • pametnejšo porabo sredstev za vzdržne zdravstvene sisteme, kar ne pomeni nujno tudi več sredstev,
  • vlaganje v zdravje ljudi, zlasti s programi promocije zdravja,
  • vlaganje v zdravstveno zavarovanje, da bi zmanjšali neenakosti in odpravili socialno izključenost.

Delovni dokument služb Komisije o naložbah v zdravje, objavljen februarja 2013 kot del svežnja ukrepov za socialne naložbe za gospodarsko rast in kohezijo.

Zdravstvena strategija EU – pomembni podatki 

Skupaj za zdravje

Celovita strategija EU Skupaj za zdravje , sprejeta leta 2007:

  • s krepitvijo sodelovanja in usklajevanja po vsej EU odgovarja na izzive držav članic,
  • dopolnjuje nacionalne zdravstvene politike v skladu s členom 168 Pogodbe o delovanju EU.

Evropska komisija je leta 2011 pripravila oceno, v kateri je ugotovila, da je ta strategija podlaga za ukrepe na nacionalni ravni in ravni EU. Hkrati je potrdila, da bodo tudi v naslednjem desetletnem obdobju v okviru strategije Evropa 2020 veljala enaka načela in cilji, kot so bili opredeljeni v letu 2007.

Zdravstvena strategija EU za obdobje 2008–2013 – vmesna ocena