Στρατηγική για την υγεία

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Πολιτική

Η στρατηγική της ΕΕ "Μαζί για την Υγεία" στηρίζει την ευρύτερη στρατηγική "Ευρώπη 2020".

Η "Ευρώπη 2020" σκοπό έχει να μετατρέψει την ΕΕ σε μια έξυπνη και βιώσιμη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα προάγει την ανάπτυξη για όλους. Απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό είναι η καλή υγεία του πληθυσμού.

Επενδύοντας στην υγεία

Η υγεία έχει αξία από μόνη της, αλλά συνιστά και προϋπόθεση για την οικονομική ευημερία. Οι αποτελεσματικές δαπάνες για την υγεία μπορούν να τονώσουν την ανάπτυξη.

Η Ευρώπη χρειάζεται έξυπνες επενδύσεις στον τομέα της υγείας:

  • έξυπνες αλλά όχι απαραίτητα υψηλότερες δαπάνες για βιώσιμα συστήματα υγείας
  • επενδύσεις στην υγεία των πολιτών, ιδίως μέσα από προγράμματα προαγωγής της υγείας
  • επενδύσεις με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην υγεία, ως μέσου μείωσης των ανισοτήτων και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού.

Το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Επενδύοντας στην υγεία" δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2013 στο πλαίσιο της Δέσμης Κοινωνικών Επενδύσεων για τόνωση της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

Στρατηγική της ΕΕ για την υγεία – βασικά στοιχεία 

Μαζί για την υγεία

Η ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ "Μαζί για την υγεία" , εκδόθηκε το 2007:

  • συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη μέσα από την ενίσχυση της συνεργασίας τους και του συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο
  • συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αξιολόγησης που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2011, διαπιστώθηκε ότι η στρατηγική αυτή λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για δράσεις που αναλαμβάνονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και επιβεβαιώθηκε ότι οι αρχές και οι στόχοι που τέθηκαν το 2007 θα εξακολουθούν να ισχύουν και την επόμενη δεκαετία στο πλαίσιο της στρατηγικής "Ευρώπη 2020'.

Στρατηγική της ΕΕ για την υγεία 2008‑13 – ενδιάμεση αξιολόγηση