Strategia zdrowia

Realizacja i finansowanie

Strategia UE w dziedzinie zdrowia publicznego jest wdrażana poprzez:

  • przepisy prawne
  • instrumenty finansowe
  • współpracę obejmującą całą UE.

Prawodawstwo

UE może przyjmować przepisy dotyczące zdrowia na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: art. 168 (ochrona zdrowia publicznego), art. 114 (zbliżanie ustawodawstw) i art. 153 (polityka społeczna). Obszary, w których UE przyjęła akty prawne, obejmują:

Rada Europejska może również wydawać zalecenia  dotyczące zdrowia publicznego skierowane do państw członkowskich.

Instrumenty finansowe mające na celu współfinansowanie konkretnych działań

Współpraca

Instytucje UE, państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne oraz inne zainteresowane strony współuczestniczą we wdrażaniu strategii w dziedzinie zdrowia.