Здравна стратегия

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Изпълнение и финансиране

Стратегията на ЕС за общественото здраве се изпълнява чрез:

  • законодателство
  • финансови инструменти
  • сътрудничество в рамките на ЕС.

Законодателство

Съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз ЕС може да приема законодателство в областта на здравеопазването: това предвиждат член 168 (защита на общественото здраве), член 114 (сближаване на законите) и член 153 (социална политика). Сред областите, в които ЕС е приел законодателство, са:

Европейският съвет също може да отправя препоръки  по здравни въпроси към страните членки.

Финансови инструменти за съфинансиране на конкретни действия

Сътрудничество

Институциите на ЕС, страните членки, регионалните и местните органи и други заинтересовани лица допринасят за изпълнението на здравната стратегия.