Terveysstrategia

Tausta

EU:n uusi terveysstrategia edellyttää kumppanuutta kaikkien sidosryhmien kanssa: EU-maiden kansallisten viranomaisten, Euroopan parlamentin ja neuvoston, alueiden komitean, talous- ja sosiaalikomitean, terveysasioita käsittelevien virastojen, muiden etujärjestöjen sekä yksittäisten kansalaisten kanssa.

Strategian perustana ovat olleet osaksi komission aiemmat toimet, osaksi sidosryhmiltä saatu palaute.

Muiden EU-toimielinten kanta strategiaan

Julkinen kuuleminen (2007)

Vaikutustenarviointi

Vaikutustenarviointiasiakirja – EU:n terveysstrategia

Yhteenveto – Vaikutustenarviointi

Aiempaa valmistelutyötä

2000Tiedonannossa EU:n terveysstrategiasta vaadittiin keskittämään resurssit sinne, missä niistä on todellista lisäarvoa

2002Euroopan terveysasioista vastaava komission jäsen määritteli yleiset terveyspolitiikan linjat

2004EU:n terveyspolitiikan uudelleentarkastelu , joka vaikutti vuosien 2008–2013 terveysstrategiaan