Здравна стратегия

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Изготвяне

В новата здравна стратегия на ЕС се призовава за сътрудничество с всички заинтересовани страни – националните власти, Европейския парламент, Съвета на ЕС, Комитета на регионите, Европейския икономически и социален комитет, агенциите, работещи в сферата на здравеопазването, другите заинтересовани страни и отделните граждани.

Стратегията бе изготвена въз основа на извършена дотогава работа от Комисията и мнения и предложения от заинтересовани страни.

Реакции от институциите на ЕС

Обществена консултация (2007 г.)

Оценка на въздействието

Оценка на въздействието на здравната стратегия на ЕС

Резюме на оценката на въздействието 

Предходни дейности

2000 г. – в съобщение относно здравната стратегия на ЕС се призовава за концентрация на ресурсите там, където чрез тях може да се осигури реална добавена стойност.

2002 г.европейският комисар по здравеопазване посочва в своя реч общите насоки на здравната политика.

2004 г.преглед на здравната политика на ЕС , резултатите от който бяха използвани при изготвянето на здравната стратегия за 2008 – 2013 г.