Σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Πολιτική

Η κοινοποίηση δεδομένων για τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα συστήματα εποπτείας διαφέρουν από τη μια χώρα στην άλλη ως προς τον βαθμό κάλυψης, πληρότητας και αντιπροσωπευτικότητας. Για τον λόγο αυτόν, η σύγκριση των αριθμών και ποσοστών που δηλώνουν οι διάφορες χώρες μπορεί να είναι παραπλανητική.

Πολιτική σε επίπεδο ΕΕ

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοχεύει στα εξής:

 • να ενισχύσει τη συγκρισιμότητα των δεδομένων μέσω της βελτίωσης της γνωστοποίησης και της δυνατότητας σύγκρισης των εθνικών δεδομένων
 • να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους των σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών
 • να ενισχύσει την πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών
 • να παράσχει οδηγίες για τον έλεγχο των σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών, με ιδιαίτερη έμφαση στις πλέον διαδεδομένες από αυτές, όπως οι λοιμώξεις από χλαμύδια.

Φόρουμ για τη σεξουαλική υγεία

Για την υλοποίηση της πολιτικής πραγματοποιούνται τακτικές συνεδριάσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπροσώπων των κρατών μελών της ΕΕ, οργανώσεων νεολαίας και ερευνητών στον πλαίσιο του φόρουμ για τη σεξουαλική υγεία .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν στη συζήτηση για:

 • τη βελτίωση της συγκέντρωσης δεδομένων για τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες, όπως:
 • - οι λοιμώξεις από χλαμύδια
  - η γονόρροια
  - η ηπατίτιδα B
  - η ηπατίτιδα Γ
  - ο ιός HPV
  - η σύφιλη

 • την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την εποπτεία, την παρακολούθηση και την πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών

Βλ. επίσης: ετήσια επιδημιολογική έκθεση για τις μεταδοτικές ασθένειες