Sexuellt överförbara sjukdomar

Hiv och aids

Under 2012 rapporterades över 131 000 nya hivfall i Europa och Centralasien, med sammanlagt 29 000 nya fall i EU-länderna, Island, Norge och Liechtenstein. Det finns visserligen effektiva behandlingsmetoder, men en hivinfektion kan inte botas och än så länge finns det inget vaccin. Därför satsar EU främst på förebyggande insatser och stöd till hiv- och aidssjuka.

EU vill stärka samarbetet mellan nationella myndigheter, civilsamhället och andra aktörer i hela Europa.

Strategi för hiv och aids

I kommissionens meddelande om bekämpning av hiv/aids i EU och grannländerna från 2009 kartläggs hur man kan minska antalet nysmittade och förbättra livskvaliteten för dem som lever med hiv eller aids.

Partnerskapet Aids Action Europe har översatt meddelandet till ryska.

Strategin handlar om politiskt stöd till myndigheter och aktörer i EU:s medlemsländer och grannländer, så att de kan

  • förbättra tillgången till prevention, behandling, vård och stöd
  • nå invandrare från länder med hög förekomst av hiv
  • förbättra insatserna för riskgrupperna.

I en handlingsplan för 2014–2016  förklaras hur EU, civilsamhället, internationella organisationer och andra aktörer ska uppnå målen. Det är en uppföljning av handlingsplanen för 2009–2013 .

Folkhälsoprogrammet

Strategin mot hiv och aids finansieras genom EU:s folkhälsoprogram . Genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor har en lista med alla EU-finansierade hiv/aids-projekt sedan 2003.

Övervakning

EU:s smittskyddsmyndighet ECDC och WHO Europa har tillsammans tagit fram en lägesrapport om hiv/aids  för 2012. Smittskyddsmyndigheten och kommissionen samarbetar också i särskilda övervakningsprojekt. Ett exempel är hur Dublindeklarationen om hiv/aids genomförs i EU och Centralasien.

Samarbete

Kommissionen har inrättat två organ som ska hjälpa till med att genomföra strategin och stärka samarbetet mellan länderna, civilsamhället och internationella organisationer.

  • I hiv/aids-tankesmedjan  träffas företrädare för EU-länderna och grannländerna för att utbyta information och fördjupa samarbetet.
  • Civilsamhällesforumet för hiv/aids-frågor  är ett forum för europeiska nätverk och frivilligorganisationer som ger tankesmedjan råd om hur insatserna kan se ut och genomföras.

Båda grupperna möts två gånger per år.