Sugulisel teel levivad haigused

HIV/AIDS

2012. aastal teatati Euroopas ja Kesk-Aasias enam kui 131 000 uuest HIV-nakkuse juhtumist, nendest 29 000 tuvastati Euroopa Liidus ning Euroopa Majanduspiirkonnas. Inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV) vastu on olemas tõhusaid vahendeid, kuid haigestumist ei ole võimalik välja ravida ning samuti ei ole HIVi vastast vaktsiini. Seepärast keskendub ELi poliitika ennetusele ning HIViga nakatunud ja AIDSi haigestunud inimeste toetamisele.

EL aitab tegevusele kaasa, tugevdades koostööd riiklike ametiasutuste, kodanikuühiskonna ning sidusrühmade vahel üle kogu Euroopa.

HIVi/AIDSi-poliitika

2009. aastal avaldatud komisjoni teatises HIVi/AIDSi vastu võitlemise kohta ELis ja naaberriikides määratletakse poliitikavaldkonnad, mis võiksid aidata vähendada uute nakatumiste arvu ning parandada HIVi/AIDSi põdevate inimeste elukvaliteeti.

Teatis tõlgiti AIDS Action Europe'i poolt vene keelde ning see on kättesaadav asjaomase organisatsiooni veebisaidil.

ELi poliitika hõlmab poliitilise toetuse pakkumist ametiasutustele ning sidusrühmadele ELi liikmesriikides ja selle naaberriikides järgmistel eesmärkidel:

  • parandada ennetuse, ravi ja tugitegevuste kättesaadavust
  • tegeleda sisserändajatega riikidest, kus HIVi esinemissagedus on kõrge
  • tõhustada riskirühmadele suunatud poliitikat.

Tegevuskavas ajavahemikuks 2014–2016 , millega pikendatakse ajavahemikku 2009–2013 hõlmavat tegevuskava , selgitatakse, kuidas EL, kodanikuühiskond, rahvusvahelised organisatsioonid ja sidusrühmad püstitatud eesmärke saavutavad.

Terviseprogramm

HIV/iAIDSi alase poliitika rakendamist rahastatakse ELi terviseprogrammi kaudu . Tarbija-, Tervise- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (Chafea) esitab alates 2003. aastast rahastatud HIVi/AIDSi projektide  tervikliku nimekirja.

Seire

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse ning WHO Euroopa piirkonna büroo seiretöö tulemusena valmis 2012. aasta aruanne HIVi/AIDSi seire kohta Euroopas . Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus ning Euroopa Komisjon teevad samuti koostööd teatavate seireprojektide alal, näiteks HIVi/AIDSi vastu võitlemist käsitleva Dublini deklaratsiooni rakendamisel ELis ning Kesk-Aasias.

Koostöö

Euroopa Komisjon on asutanud kaks asutust, mille ülesanneteks on poliitika rakendamine ning riikide-, kodanikuühiskonna- ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahelise koostöö tugevdamine.

  • HIVi/AIDSi eksperdirühm  on foorum, mille liikmeteks on ELi liikmesriikide ja naaberriikide esindajad ning mille ülesandeks on teabevahetuse ja koostöö tugevdamine.
  • HIV/AIDSi kodanikuühiskonna foorum  on Euroopa peamistest võrgustikest ning vabaühendustst moodustatud rühm, mis annab eksperdirühmale soovitusi poliitika kujundamise ja rakendamise osas.

Mõlemad töörühmad kohtuvad kaks korda aastas.