Sexuálně přenosné nemoci

HIV/AIDS

V roce 2012 bylo v Evropě a střední Asii hlášeno více než 131 000 nových případů nákazy virem HIV. V Evropské unii a Evropském hospodářském prostoru se jednalo o 29 000 nových případů. Infekce způsobené virem lidského selhání imunity (HIV) lze dnes sice efektivně léčit, ale dosud neexistuje žádný lék ani preventivní očkování proti tomuto onemocnění jako takovému. Politika EU se proto zaměřuje na prevenci tohoto onemocnění a na podporu lidí žijících s HIV/AIDS.

Unie posiluje spolupráci mezi vnitrostátními orgány, občanskou společností a zainteresovanými subjekty v celé Evropě.

Politika v oblasti boje s HIV/AIDS

Sdělení Komise „Boj proti HIV/AIDS v Evropské unii a v sousedních zemích“ z roku 2009 uvádí politiky, které mají napomoci snížit počet nově infikovaných a zlepšit kvalitu života osob s HIV/AIDS.

Organizace „AIDS Action Europe“ přeložila toto sdělení také do ruštiny. Překlad je k dispozici zde.

Politiky EU zahrnují politickou podporu orgánů a zainteresovaný subjektů v EU i v sousedních zemích s cílem:

  • zvýšit dostupnost prevence, léčby, péče a podpory
  • zaměřit se na přistěhovalce ze zemí s vysokým výskytem HIV
  • zlepšit opatření zacílená na nejohroženější skupiny obyvatel.

V akčním plánu na období 2014–2016 , který nahrazuje předchozí plán 2009–2013 , je uvedeno, jak toho chtějí EU, občanská společnost, mezinárodní organizace a zainteresované subjekty dosáhnout.

Program v oblasti zdraví

Provádění politiky týkající se HIV/AIDS je financováno v rámci programu EU v oblasti zdraví . Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a potraviny (CHAFEA) připravila úplný seznam projektů týkajících se problematiky HIV/AIDS financovaných od roku 2003 .

Dohled

Zpráva o kontrole výskytu HIV/AIDS v Evropě za rok 2012  je výsledkem monitorování Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Světové zdravotnické organizace (WHO) v Evropě. ECDC a Komise rovněž spolupracují na zvláštních projektech monitorování, např. ohledně provádění Dublinského prohlášení o partnerství v boji proti HIV/AIDS v Evropě a střední Asii.

Spolupráce

Na pomoc s prováděním politiky a pro posílení spolupráce mezi zeměmi, občanskou společností a mezinárodními organizacemi zřídila Komise tyto dva subjekty:

  • Expertní skupinu pro HIV/AIDS  – jedná se o fórum, kde si zástupci členských států EU a sousedních zemí vyměňují informace a posilují vzájemnou spolupráci
  • Fórum občanské společnosti pro HIV/AIDS  – jedná se o seskupení významných evropských sítí a nevládních organizací, která expertní skupině radí ohledně formulace politik a jejich provádění.

Obě skupiny se scházejí dvakrát ročně.