State of Health in the EU

Dobrovoľné výmeny

Ministerstvá zdravotníctva v celej EÚ by mali využívať analýzu a poznatky uvedené v správe Health at a Glance: Europe, zdravotných profiloch jednotlivých krajín a v sprievodnej správe pri tvorbe politík. V tejto súvislosti možno požiadať o dobrovoľnú výmenu s odborníkmi zodpovednými za vykonanie analýzy a využiť ich znalosti, lepšie pochopiť nastolené otázky a vypracovať možné politické opatrenia.

Dobrovoľné výmeny organizujú experti z OECD a Európskeho strediska pre monitorovanie politík a systémov v oblasti zdravia v úzkej spolupráci s Komisiou a žiadajúcimi krajinami EÚ s cieľom umožniť následnú diskusiu na vnútroštátnej úrovni, pokiaľ to príslušná krajina považuje za užitočné. Jednotlivým krajinám EÚ alebo malým skupinám krajín EÚ to umožňuje preveriť otázky zdôraznené v príslušnom zdravotnom profile krajiny, v sprievodnej správe a v správe Health at a Glance: Europe (Zdravie v skratke: Európa).

Účelom dobrovoľných výmen je uľahčenie dialógu a výmeny názorov, a tým umožniť lepšie pochopenie hlavných otázok, výmena osvedčených postupov a v prípade potreby aj podpora vnútroštátnych opatrení. Rozsah, obsah a formát každej dobrovoľnej výmeny sú prispôsobené osobitným potrebám a preferenciám danej krajiny a môžu mať podobu seminára, workshopu, sympózia alebo politického dialógu.

O dobrovoľné výmeny môžu Komisiu požiadať ministerstvá zdravotníctva každej krajiny.