State of Health in the EU

Dobrowolne wymiany

Ministerstwa zdrowia w całej UE są zachęcane do korzystania z analiz i informacji przedstawionych w sprawozdaniu Health at a Glance: Europe, w krajowych profilach zdrowotnych oraz w sprawozdaniu towarzyszącym, a także do uwzględnienia ich wyników w procesie podejmowania decyzji. Dlatego też mogą składać wnioski o zorganizowanie dobrowolnych wymian z udziałem ekspertów odpowiedzialnych za przeprowadzenie analiz, aby móc skorzystać z ich wiedzy fachowej, lepiej zrozumieć daną problematykę oraz opracować odpowiednie rozwiązania polityczne.

Dobrowolne wymiany są organizowane przez OECD i ekspertów z European Observatory on Health Systems and Policies we współpracy z Komisją oraz w ścisłej współpracy z wnioskującym o nie krajem UE. Wymiany te są okazją do szczegółowych rozmów na szczeblu krajowym, w przypadku gdy dany kraj uzna je za przydatne. W trakcie wymiany dany kraj UE lub niewielka grupa krajów UE poddają analizie kwestie poruszone w krajowym profilu zdrowotnym, w sprawozdaniu towarzyszącym i w sprawozdaniu Health at a Glance: Europe.

Dobrowolne wymiany mają ułatwiać dialog i wymianę informacji, a przez to umożliwić lepsze zrozumienie danej problematyki, dzielenie się najlepszymi praktykami oraz wspieranie krajowych działań politycznych, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Zakres, treść i formę każdej dobrowolnej wymiany określa się w zależności od potrzeb i preferencji danego kraju – wymiana może mieć postać konferencji, warsztatów, sympozjum lub dialogu politycznego.

Wnioski o dobrowolne wymiany mogą złożyć do Komisji krajowe ministerstwa zdrowia.