State of Health in the EU

Dobrovoljne razmjene

Ministarstva zdravstva država članica potiče se da se pri donošenju odluka koriste analizom i uvidima iz ciklusa „Ukratko o zdravlju: Europa”, profila zdravlja država članica te popratnog izvješća. U tom kontekstu moguće je zatražiti dobrovoljnu razmjenu sa stručnjacima koji su tu analizu proveli kako bi se njihovo stručno znanje iskoristilo za bolje razumijevanje pitanja o kojima je riječ te izradu mjera politike koje bi mogle biti odgovor na ta pitanja.

Dobrovoljne razmjene organiziraju OECD i stručnjaci iz Opservatorija (European Observatory on Health Systems and Policies) u suradnji s Komisijom i u bliskoj suradnji s državom članicom EU-a koja zatraži takvu razmjenu. Cilj je omogućiti raspravu na nacionalnoj razini na temelju nalaza iz profila ako određena država to smatra korisnim. Time se pojedinačnoj državi članici EU-a ili maloj skupini državi članica EU-a daje prilika za razmatranje bitnih pitanja iz profila zdravlja za tu državu ili države, odnosno iz popratnog izvješća i ciklusa „Ukratko o zdravlju: Europa”.

Cilj je dobrovoljnih razmjena olakšati dijalog i razmjenu informacija radi boljeg razumijevanja temeljnih pitanja, razmjene primjera najbolje prakse i, prema potrebi, potpore nacionalnim mjerama politike. Opseg, sadržaj i oblik svake dobrovoljne razmjene prilagođavaju se posebnim potrebama i željama određene države. Seminar, radionica, simpozij ili dijalog o politikama neki su od mogućih oblika dobrovoljne razmjene.

Nacionalna ministarstva zdravstva mogu od Komisije zatražiti dobrovoljne razmjene.