State of Health in the EU

Dobrovoljne razmjene

Ministarstva zdravstva država članica potiču se da se pri donošenju odluka koriste analizom i uvidima iz ciklusa Health at a Glance: Europe, profila zdravlja država članica te popratnog izvješća. U tom kontekstu moguće je zatražiti dobrovoljnu razmjenu sa stručnjacima koji su tu analizu proveli kako bi se iskoristilo njihovo stručno znanje, kako bi se bolje razumjela pitanja o kojima je riječ te kako bi se izradile politike koje bi mogle biti odgovor na ta pitanja.

Dobrovoljne razmjene organiziraju OECD i stručnjaci iz Opservatorija (European Observatory on Health Systems and Policies) u suradnji s Komisijom i u bliskoj suradnji sa zemljom EU-a koja zatraži takvu razmjenu. Cilj je omogućiti raspravu na nacionalnoj razini na temelju nalaza iz profila ako određena zemlja to smatra korisnim. Time se pojedinačnoj zemlji EU-a ili maloj skupini zemalja omogućuje razmatranje bitnih pitanja iz profila zdravlja za tu zemlju ili zemlje, odnosno iz popratnog izvješća i ciklusa Health at a Glance: Europe.

Cilj je dobrovoljnih razmjena olakšati dijalog i razmjenu informacija radi boljeg razumijevanja temeljnih pitanja, razmjene najboljih praksi i, prema potrebi, potpore nacionalnim mjerama politike. Opseg, sadržaj i oblik svake dobrovoljne razmjene prilagođava se posebnim potrebama i željama određene zemlje. Seminar, radionica, simpozij ili dijalog o politikama neki su od mogućih oblika dobrovoljnih razmjena.

Nacionalna ministarstva zdravstva mogu od Komisije zatražiti dobrovoljne razmjene te će se one održati tijekom 2018.