State of Health in the EU

Vabatahtlik teabevahetus

ELi tervishoiuministeeriume julgustatakse kasutama oma otsustamisprotsessis aruandes „Health at a Glance: Europe“, riikide terviseprofiilides ja neid täiendavates aruannetes esitatud analüüsi ja ülevaateid. Vabatahtlikke teabevahetusi saab pidada asjaomase analüüsi koostamise eest vastutavate ekspertidega, et toetuda nende teadmistele, saada paremini aru probleemidest ning töötada välja võimalikke poliitikameetmeid.

OECD ja vaatluskeskuse eksperdid korraldavad koostöös komisjoni ja soovi avaldava ELi riigiga vabatahtlikke teabevahetusi, et riikliku tasandi järelmeetmena aruannet arutada, kui asjaomane riik seda vajalikuks peab. See võimaldab konkreetsel ELi riigil või väiksel ELi riikide rühmal arutleda nende teemade üle, mis on esile tõstetud asjaomase riigi terviseprofiilis, seda täiendavas aruandes ja aruandes „Health at a Glance: Europe“.

Vabatahtliku teabevahetusega hõlbustatakse dialoogi ja mõttevahetust, et paremini mõista probleemide põhjuseid, jagada parimaid tavasid ning vajaduse korral toetada riiklikke poliitikameetmeid. Iga vabatahtliku teabevahetuse ulatus, sisu ja vorm kujundatakse olenevalt sellest, millised on konkreetse riigi vajadused ja eelistused, ning teabevahetus võib toimuda seminari, õpikoja, sümpoosioni või poliitilise dialoogi vormis.

Vabatahtlikke teabevahetusi saavad komisjonilt taotleda tervishoiuministeeriumid.