State of Health in the EU

Substances of human origin

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Доброволен обмен

Министерствата на здравеопазването в ЕС се насърчават да използват данните и анализите в доклада Здравето накратко: Европа, здравните профили на държавите и придружаващия доклад, когато вземат решения. В тази връзка може да бъде поискан доброволен обмен с експертите, отговарящи за извършването на анализа, за да се използва техният опит с цел по-добро разбиране на съответните въпроси и изготвяне на подходящи политики.

Доброволният обмен се организира от експерти от ОИСР и Европейската обсерватория за здравни системи и политики в сътрудничество с Комисията и в тясна връзка с държавата от ЕС, отправила искането, за да се даде възможност за последващи разговори на национално ниво, ако съответната държава сметне, че това ще бъде полезно. Той позволява на отделна държава или група държави от ЕС да проучат въпроси, разгледани в съответните здравни профили на държавите, придружаващия доклад или доклада Здравето накратко: Европа.

Доброволният обмен е създаден, за да улеснява диалога и обмена с цел по-добро разбиране на основните въпроси, споделяне на добри практики и подпомагане на националните действия на политиката. Обхватът, съдържанието и форматът на всеки доброволен обмен зависят от конкретните нужди и предпочитания на държавата, като обменът може да е под формата на семинар, работна среща, симпозиум или диалог относно политиката.

Националните министерства на здравеопазването могат да отправят към Комисията искания за доброволен обмен.