State of Health in the EU

Prehľad

Cieľom cyklu State of Health in the EU je zabezpečiť, aby informácie, odborné znalosti a najlepšie postupy týkajúce sa systémov zdravotnej starostlivosti boli ľahko dostupné tvorcom politík a všetkým, ktorí pomáhajú formovať politiky v oblasti zdravia.

Riadi ho Európska komisia, ale v rámci pokračujúceho úsilia o podporu výmeny poznatkov v celej EÚ využíva aj výsledky práce Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Európskeho strediska pre monitorovanie politík a systémov v oblasti zdravia.

Cyklus State of Health in the EU zhromažďuje najnovšie poznatky o zdraví a zachytáva ich v sérii stručných a prehľadných správ.

Pravidelný cyklus Stav zdravia v EÚ tvoria štyri hlavné fázy:

  • Spoločná správa OECD a Komisie Health at a Glance: Europe (Zdravie v skratke: Európa) otvára každý cyklus State of Health in the EU vydaním horizontálneho hodnotenia výkonnosti vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti v EÚ podľa jednotlivých krajín.
  • V rámci jednotlivých zdravotných profilov krajín, ktoré sú prispôsobené kontextom a osobitostiam každej krajiny EÚ, sa posudzujú silné a slabé stránky systémov zdravotnej starostlivosti.
  • Sprievodná správa, uverejnená spolu so zdravotnými profilmi krajín, prezentuje niektoré z najvýznamnejších trendov v transformácii našich systémov zdravotnej starostlivosti.
  • Na konci dvojročného cyklu môžu orgány v oblasti verejného zdravia krajín EÚ požiadať o dobrovoľné výmeny s odborníkmi poverenými vypracovaným cyklu Stav zdravia v EÚ s cieľom diskutovať o zisteniach a možných politických riešeniach.

Cyklus State of Health in the EU podporuje členské štáty tým, že rozširuje informačnú základňu. Komisii zas tento cyklus poskytuje analýzu údajov a politík na to, aby mohla podporiť spoluprácu na úrovni EÚ. Poskytuje napríklad kvalitný materiál, ktorý sa dá zaradiť do analytickej fázy európskeho semestra, a jeho správy o jednotlivých krajinách získavajú spoľahlivé podklady o celkovej situácii v EÚ i o situácii v jej jednotlivých krajinách.
Cyklus je v súlade s politickými cieľmi stanovenými v oznámení Komisie o efektívnych, prístupných a pružných systémoch zdravotnej starostlivosti z roku 2014.

Video