State of Health in the EU

Prehľad

State of Health in the EU je iniciatívou Európskej komisie, ktorá sa uskutočňuje v dvojročnom cykle a poskytuje tvorcom politiky, záujmovým skupinám a zdravotníckym pracovníkom faktické a komparatívne údaje a poznatky o zdraví a systémoch zdravotnej starostlivosti v krajinách EÚ. Tento cyklus sa vypracúva v spolupráci s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Európsky strediskom pre monitorovanie systémov a politík v oblasti zdravia.
 

Dvojročný cyklus State of Health in the EU (Stav zdravia v EÚ) tvoria štyri hlavné fázy:

  • Publikácia Health at a Glance: Europe (Zdravie v skratke: Európa), ktorú pripravuje OECD, predstavuje horizontálny východiskový bod (posledné vydanie z novembra 2016).
  • V rámci 28 zdravotných profilov krajín, ktoré sú prispôsobené individuálnym kontextom a osobitostiam každej krajiny EÚ, sa posudzujú silné a slabé stránky systémov zdravotnej starostlivosti.
  • Sprievodná správa uverejňovaná spolu so zdravotnými profilmi krajín prináša všeobecné závery, prepája spoločné politické priority v krajinách EÚ a skúma možnosti vzájomného učenia sa.
  • Na konci dvojročného cyklu môžu orgány v oblasti verejného zdravia krajín EÚ požiadať o dobrovoľné výmeny s odborníkmi poverenými vypracovaným cyklu State of Health in the EU s cieľom diskutovať o zisteniach a možných politických riešeniach.

Zisťovania uskutočňujú zdravotnícki odborníci a ich cieľom je poskytnúť vstupy a podporu pri tvorbe politiky, nie však odporúčania. Cyklus je v súlade s politickými cieľmi stanovenými v oznámení Komisie o efektívnych, prístupných a pružných systémoch zdravotnej starostlivosti z roku 2014.

Video