State of Health in the EU

Informacje ogólne

Inicjatywa State of Health in the EU (Stan zdrowia w UE) ma na celu ułatwienie dostępu do informacji na temat systemów opieki zdrowotnej, wiedzy fachowej i najlepszych praktyk osobom zajmującym się kształtowaniem polityki w dziedzinie zdrowia.

Cyklem zarządza Komisja Europejska, ale w ramach nieustających wysiłków na rzecz wspierania wymiany wiedzy w całej UE inicjatywa czerpie również z prac Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz European Observatory on Health Systems and Policies (Europejskiego Obserwatorium Polityki i Systemów Opieki Zdrowotnej).

W ramach inicjatywy State of Health in the EU gromadzona jest najnowsza dokumentacja na temat zdrowia, która następnie przedstawiana jest w serii zwięzłych, przystępnie napisanych sprawozdań.

Na cykl inicjatywy State of Health in the EU składają się cztery główne elementy.

  • Każdy cykl rozpoczyna się od opublikowania wspólnego raportu OECD i Komisji Health at a Glance: Europe, który zawiera horyzontalną ocenę wydajności krajowych systemów opieki zdrowotnej w UE.
  • Poszczególne krajowe profile zdrowotne, dostosowane do sytuacji i specyfiki każdego kraju UE, zawierają ocenę mocnych i słabych stron ich systemów opieki zdrowotnej.
  • Sprawozdanie towarzyszące, publikowane wraz z krajowymi profilami zdrowotnymi, ukazuje niektóre spośród najwyraźniejszych tendencji widocznych w transformacji naszych systemów opieki zdrowotnej.
  • Na zakończenie takiego dwuletniego cyklu organy służby zdrowia w krajach UE mogą zwrócić się o zorganizowanie dobrowolnych wymian z udziałem ekspertów odpowiedzialnych za inicjatywę State of Health in the EU, aby przedyskutować z nimi wyniki i potencjalne rozwiązania polityczne.

Cykl State of Health in the EU wspiera państwa członkowskie poprzez zapewnienie mocniejszych podstaw faktograficznych. Z kolei Komisji umożliwia dostęp do danych i analiz politycznych koniecznych do wspierania współpracy na szczeblu UE. Jest na przykład źródłem materiałów wysokiej jakości, które są uwzględniane w fazie analitycznej europejskiego semestru, podczas przygotowywania sprawozdań krajowych zawierających rzetelne informacje na temat sytuacji w poszczególnych krajach i w całej UE.
Cykl inicjatywy jest dostosowany do celów polityki określonych w komunikacie Komisji w sprawie skutecznych, dostępnych i odpornych systemów opieki zdrowotnej z 2014 r.

Wideo: