State of Health in the EU

Pārskats

Cikls State of Health in the EU ir vērsts uz to, lai padarītu informāciju, zinātību un labu praksi viegli pieejamu politikas veidotājiem un visiem tiem, kas palīdz izstrādāt veselības politiku.

To pārvalda Eiropas Komisija, bet tajā izmanto arī pienesumu, ko sniedz Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) un Eiropas veselības aprūpes sistēmu un politikas novērošanas centrs (Novērošanas centrs), atbilstīgi pastāvīgiem pūliņiem, kuru mērķis ir atbalstīt zināšanu apmaiņu visā ES.

State of Health in the EU apkopo jaunākos datus par veselību, izklāstot tos vairākos skaidros un kodolīgos ziņojumos.

Divu gadu periodiskajā ciklā State of Health in the EU ir četri galvenie posmi.

  • ESAO un Komisijas kopīgais ziņojums Health at a Glance: Europa (Pārskats par veselību Eiropā) iezīmē cikla State of Health in the EU (Veselības stāvoklis ES) sākumu ar horizontālu un transnacionālu novērtējumu par ES valstu veselības sistēmu veikumu.
  • Individuāli valstu profili veselības jomā, kuri pielāgoti katras ES dalībvalsts kontekstam un īpatnībām un kuros izvērtētas attiecīgās valsts veselības sistēmas stiprās un vājās puses.
  • Pievienotais ziņojums, ko publicē vienlaikus ar individuālajiem valstu veselības profiliem, apskata dažas no galvenajām tendencēm mūsu veselības sistēmu pārveidē.
  • Kad šis divu gadu cikls tuvojas beigām, ES valstu veselības iestādes var lūgt sarīkot brīvprātīgu apmaiņu, iesaistot State of Health in the EU ekspertus, lai apspriestu konstatētos faktus un iespējamos politikas risinājumus.

Cikls State of Health in the EU atbalsta dalībvalstis, nostiprinot faktu bāzi. Tas arī sniedz Komisijai datus un politikas analīzi, kas ļauj atbalstīt sadarbību ES līmenī. Jo īpaši tas piedāvā kvalitatīvu faktu materiālu un uzticamus datus par katru valsti un ES mērogā, kuri izmantojami Eiropas pusgada analītiskajā fāzē un sagatavojot ziņojumus par valstīm.
Cikls ir pieskaņots politiskajiem mērķiem, kas noteikti Komisijas 2014. gada paziņojumā par rezultatīvām, pieejamām un noturīgām veselības aizsardzības sistēmām.

Video